De voorzitter is het er roerend mee eens, dat de behoefte aan meer goedkope woningen veel groter is doch het gaat hier, evenals bij de bungalows, niet over de bouw maar over de bestemming. Het lid Lodders ziet in de flats echter geen verfraaiing van het geheel. De voorzitter deelt mede, dat na bespreking met de heer Vink ook dit plan opnieuw ter visie zal worden gelegd. .üïïet_ui^tbreidingsj?lan-in-hoofd_zaak_van de_gemeente Hal_steren"_ zou hij deze vergadering graag vastgesteld zien, met inachtneming dat het industrieterrein blijft zoals het momenteel is en niet zoals het gaat worden. Het lid Huijten zou het plan graag eerst bespreken voor het ter visie wordt gelegd. De voorzitter antwoordt, dat dit reeds is gebeurd na een raadsvergadering met de heer Vink erbij. Het lid Lodders informeert of er bezwaren zijn ingekomen. De voorzitter zegt, dat deze bij het rapport gelegen hebben. Het lid Lodders vraagt of aan het bezwaar van Gelten-Jonkers inzake de Kannewielseweg wordt tegemoet gekomen. De voorzitter beaamt dit. Hierna wordt besloten het uitbreidingsplan-in-hoofdzaak van de gemeente Halsteren aan te nemen, met handhaving van het oude industrieterrein en tegemoetkoming inzake het bezwaar van Gelten-Jonkers. WIJZIGING VERORDENING OP DE HEFFING HONDENBELASTING. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. WIJZIGING SALARISVERORDENING. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE PREMIESPAARREGELING AMBTENAREN. Het lid Moerbeek vraagt zich af of de hierin gestelde overgangsbepaling wel noodzakelijk is. Hij vindt het redelijk dat wanneer iemand meer dan een bepaald bedrag verdient geen 25 maar 15$ premie krijgt. Waarom moet men de premie van 25$ dan behouden nog vier jaar na overschrijding van dat gestelde grensbedrag. De secretaris antwoordt hem, dat de grootte van de premie wordt berekend naar het salaris op het moment van uitbetalen. Het kan dus voorkomen, dat iemand op dat moment van sparen recht heeft op 25$ doch wanneer dit bedrag na vier jaar uitbetaald wordt en ondertussen is de grens van 7200 gulden overschreden, dan krijgt hij van zijn geld, dat hij vier jaar geleden heeft gespaard maar 15$. Dit is een onbillijkheid en om deze te ondervangen is deze overgangsbepaling opgenomen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. VOORSTEL TOT HET VERLENEN OF WEIGEREN VAN ZEKERHEID. Het lid van Isselt vindt het jammer, dat de mensen, die zekerheid vragen meestal van buiten de gemeente komen. Het komt dus in feite hierop neer, dat grond niet zozeer in het belang van de gemeente wordt onteigend, dan wel in het belang van de vreemdelingen. De voorzitter merkt op, dat het hier geen onteigening betreft maar zekerheidstelling. Bovendien betreft het hier grond, die minnelijk is verkregen, zodat alles in vrede is gegaan. Het lijkt wel tragisch, maar dit is het toch niet. De mensen van onze gemeente kunnen dezelfde zeker heid indien nodig ook in een andere gemeente krijgen. Indien de zeker heid niet wordt verleend zal dit ernstig inbreuk maken op de regeling

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 66