De voorzitter wijst er op, dat, indien dit plan ook gewijzigd wordt de raad,.momenteel weer niet. kan beslissen. -Het-lid van der-.Weegen wil vanwege de indpstrie aan de oostzijde van de provinciale weg, de bebouwing meer noordelijk doen aanvangen. Bovendien vindt hij, dat de uitbreiding van het Neurosensanatorium ten „koste gaat van het Elisabethgesticht. Het Elisabethgesticht wordt door de besluiten van de.gemeente ingesloten en de kans tot uitbreiding met een tuintje ,gaat hiermee verloren. r,,' De voorzitter acht het inderdaad wenselijk, dat het Elisabethgesticht de mogelijkheid heeft zich met een tuin uit te breiden, doch de uitbrei dingsmogelijkheden van het Neurosensanatorium en het Elisabethgesticht is niet ter beoordeling van het gemeentebestuur. Er zijn geen gemeente gronden, die aan het Elisabethgesticht grenzen. Was dit wel' het geval geweest., dan zou de verdeling van deze gronden door ons kunnen worden bevorderd. Hu is er aan deze insluiting van het Elisabethgesticht echter niets te doen. Het lid van der Weegen meende, dat op een gesloten bespreking met Ir Vink er toen op een tekening te zien is geweest, dat een strook achter het gasthuis lag, dj e in pettp werd gehouden voor de uitbreiding van het Elisabethgesticht. De voorzitter herhaalt nogmaals, dat er geen gemeente-gronden:zijn, die aan het Elisabethgesticht grenzen. Er is in een-.bespreking met het bestuur van het Neurosensanatorium wel in deze richting een suggestie gedaan waarvan het bestuur goede nota heeft genomen. j,x Het lid Baartmans zou van burgemeester en wethouders graag bemiddeling zien bij verdeling van gronden, tussen deze twee gestichten. Het lid van Isselt zou bij de overdracht van de^ grond aan het Neurosen- sanatorium de voorwaardewillen stellen, dat door het Neurosensanatorium een stuk grond wordt overgedragen aan het Elisabethgesticht. Het lid van Wezel zegt, dat di-,t reeds in overweging is en hij meent wel, dat het Neurosensanatorium bereid zal zijn een stukje grond af te staan. Het lid Moerbeek is van oordèel, dat eventuele uitbouw van gebouwen bij het Elisabethgesticht nog,wel.kan. De uitbreiding van De Viersprong vindt hij echter te ver gaan. De boerderij van Goossen wordt hierdoor helemaal ingesloten. Hij kan niet inzien, dat het noodzakelijk-isdat de uitbreiding-van het Neurosensanatorium al zo ver moet gaan. Een- uitbreiding tot de boomgaard voor de boerderij van Goossen lijkt-hém wel voldoende. De voorzitter antwoordt, dat De Viersprong een uitbreiding absoluut noodzakelijk acht en dit alleen kan met een oppervlakte aansluitende op het geheel. Zou dit niet kunnen dan zou het Neurosensanatorium ver plicht zijn een andere plaats te zoeken en dan zou het bestaande gebouw een andere, beste,mming krijgen. Voor het Neurosensanatorium is het dus noodzakelijk, dat de gronden achter hun gesticht worden onttrokken aan de agrarische bestemming. Het lid Lodders zou er nog liever een keer met het Neurosensanatorium over praten. De voorzitter vraagt.zich af wat te doen als het Neurosensanatorium persisteert. x - Het lid van Elzakker j'Uic.ht de uitbreiding van bungalow toe. Het lid van der Weegen is tegen bungalow-bouw recht tegenover het in dustrieterrein, 'Het lid Lodders 'meent, dat het beter is, dat de bebouwingslijn meer noordelijk begint en wel achter de fabr'ieksli jn, bovendien vraagt hij zich af voor wie die flats daar gebouwd.worden, liever zag hij daar degelijke arbeiderswonihgen. Hij gelooft ook niet dat deze flats daar erg glorieus zullen staan. Het lid van der Weegen onderstreept dat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 65