éj -3- De voorzitter onderstreept nogmaals, dat het de hoofdzaak is de grens te houden aan de huidige Buurtweg en van het gedeelte tussen Buurtweg en Parallelweg geen industrieterrein te maken. Boor het z'ö te doen zou men, met de huidige wegen, het industrieterrein onmiddellijk kunnen gebruiken en op een eenvoudige wijze tot realisering kunnen overgaan. Indien men geen nieuwe wegen in dit plan behoeft aan te leggen zal dit eveneens de grondprijs drukken, hetwelk de zaak nog aantrekkelijker maakt. Het lid Moerbeek vindt dit plan prachtig. Hij vindt dat men de bestaande wegen moet handhaven en deze wegen eventueel maar breder moet maken. Het plan is wel niet zo mooi als dat van Ir Vink, doch veel beter. Als de grondprijs te hoog is en men is niet bereid die prijs te betalen, dan krijgt men toch ook geen werkverschaffing. Het lid Lodders vraagt wat er met de bestaande huizen gaat gebeuren. Hij vindt het plan Vink mooier. Hij zou liever zien, dat de Buurtweg volgebouwd kon worden, zodoende een ontsluiting aan de oost- en westkant, krijgende. De voorzitter zegt, dat er nu enige woningen een industriebestemming zullen krijgen. Bovendien heeft Ir Vink geen stedebouwkundige bezwaren tegen het volgen van de. Buurtweg. Het lid van Isselt wijst er nogmaals op, dat hij de kruising Buurtweg - Provinciale weg veel te gevaarlijk vindt. "Het lid Moerbeek is het hiermee niet eens; de Buurtweg ligt er al tn vandaar uit rijdt momenteel alles toch zonder moeilijkheden de provin ciale weg op. Het lid van der' Weegen meent, dat door de verzwaring van het verkeer op de huidige Buurtweg men in moeilijkheden zal komen met de scherpe bocht Buurtweg - Provinciale weg. Be overheid, die over deze weg regeert zal volgens hem hierop zeker reageren. Het lid Lodders zou, alvorens tot beslissing over te gaan, willen onderzoeken of er aan de Buurtweg gebouwd kan worden. De voorzitter deelt hem mede, dat zowel onder het oude als onder het nieuwe plan geen gewone bebouwing kan plaats vinden wel agrarische bebouwing. Het lid Baartmans zou het komende nieuwe plan graag willen bespreken alvorens het ter visie wordt gelegd; zodoende zou men na de ter-visie legging omtrent dit plan geen onenigheid meer kunnen hebben. Be voorzitter acht dit voor dit plan niet nodig. Be situatie is nogal duidelijk. Het gaat alleen om Buurtweg of Industrieweg. Be industrieweg geeft bezwaren, doch ook een mooie verkaveling. Van groot belang is echter de vestiging van industrie en die zou met aanhouding van Buurtweg onmiddellijk aan, de gang kunnen. Het lid Baartmans vraagt of de huizen oostelijk in de Buurtweg gedoemd zijn te verdwijnen. De voorzitter bevestigt dit al zal dit nog wel geruime tijd duren. Het lid van Isselt zou om verkeersmoeilijkheden te voorkomen een door steek willen maken van de Leeuw naar de Wouwseweg zodoende het noorde lijke stuk van plan Vink aanhouden. Het lid van der Weegen is het hiermede eens. De voorzitter merkt op, dat, als er toch eventueel moeilijkheden zullen komen, deze dan ook opgelost zullen moeten worden. Hierna wordt zónder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. De voorzitter deelt de raad mede, dat burgemeester en wethouders zich met betrekking tot _[_'d_e jeejrste_wij_ziging_en j.ajiAmlJijig_^r^]^t_uitbreidi2.gs-_ '^als_te_re_nM ernstig hebben beraden Met behoud van de projectie zoals die nu is gesteld zag het college graag een beetje uitbreiding van de bungalow-bouw aan de-Beeklaan tegenover villa Be-Beek. Het lid Moerbeek juicht dit toe. Als men een behoorlijke bungalow-bouw daar kan krijgen zal het geheel aantrekkelijker worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 64