-2- twee l^leine" -perc"elen: eh |verwacht mag wórden, dat Onteigening hier niet ïiodig./èjal 2ijn.; '\j ad 4. Het lid Nuijten meende te weten, dat het betalen van een schade loosstelling aan de heer de Jaeger nóg geen feit was. Het lid Nef s kan zich omtrent deze zaak nog herinneren, dat het lid van Elzakker in een vorige vergadering heeft gezegd, dat de Jaeger daar nog geen recht op had. De voorzitter bevestigt, dat het niet de bedoeling is om dit bedrag "aan'de Jaeger ineens uit te betalen. Het lid van ..Elzakker wil burgemeester en wethouders adviseren in de^è zaak voojrzichtig te zijn en zich van dreigementen niets aan te trekkeh. Als hier iemand de dupe is dan is dat wel de visvereni- r ging.. ad 8. Het lid van Isselt vraagt of er al iets is gedaan aan het herstel van de 'dakconstructie van het verenigingsgebouw. De voorzitter antwoordt, dat deze zaak onderworpen is aan een des kundig advies en los van de aansprakelijkheid gezien moet worden. Het herstel van het plafond kan geen uitstel lijden en zal toch vol tooid moeten worden naast de uitspraak omtrent de aansprakelijk heid. -j Hierna worden1zonder hoofdelijke' stemming de stukken vermeld onder de punten 1 tot en met 15 voör kennisgeving aangenomen en voor wat de punten 16, 17 en 18 betreft conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 3. VASTSTELLING UITBREIDINGSPLANNEN. De voorzitter licht toe, dat reeds.twee van de Vijf uitbreidingsplannen door de raad zijn aanvaard, te wetèn: de tweede Wijziging van het uit- breidingsplan-in-onderdelen "Lepelstraat" en het uitbreidingsplan-in- onderdelen "De Poort" wijziging 1960 A. De andere plannen waren drie maanden verdaagd in verband met de rondgang van de raadsleden op zater dag 11 juni jongstleden. Door deze rondgang zijn verschillende gedachten naar voren gekomen, die in het college van burgemeester en wethouders uitvoerig zijn besproken en het college meent, naar aanleiding van deze rondgang, de volgende mening van de raad te hebben kunnen beluisteren voor wat betreft! ^_He t _ui "fcbr_eiding_s p 1 an - ino n d_e r G.le 2. ^Industrieterrein"^ In hoofdzaak gaat men akkoord met het plan doch de begrenzing van het industrieterrein zal men moeten zonken aan de bestaande wegen; in het westen - dus geen nieuwe weg doch de Buurtv/eg en in het Zuiden de Biezenbaan. Indien hiermede akkoord wordt gegaan zal de raad echter niet tot vaststelling kunnen overgaan omdat het terrein west van de Buurtweg dan geen industrieterrein wordt en dit op de huidige tekening wel als industrieterrein vermeld staat. Er zal dan een nieuwe tekening gemaakt' 1 moeten worden, die opnieuw ter visie moet worden gelegd en waarbij opnieuw gelegenheid zal zijn tot het indienen van bezwaren. Het is dus uitsluitend de bedoeling dat de raad hieromtrent wordt gehoord en dat zij geen beslissing1, neemt bij akkoord-bevinding; daarna zal de stede- bouwkundige opdracht "worden gegeven tot het maken van een nieuwe tekening zonder nieuwe wegen in het westen voor de Buurtweg en in het zuiden voor de Biezenbaan of hoogstens een correctie hierop. ,.f- Het lid van Isselt heeft er geen bezwaar tegen als het industrieterrein tot de huidige Biezenbaan wordt Uitgebreid. Het gedeelte tussen Parallel weg en Buurtweg zag hij liever als groenstrook. Als westelijke grens vindt hij het beter om de industriéweg aan :£e houden om'dat 'de oude Buurtweg bij de uitmonding op de provinciale weg bij Smallegange ge vaarlijk zal worden voor het verkeer. Daarom zag hij h.et verkeer van het industrieterrein liever op de Wouwseweg uitkomen. 1 -1 ji.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 63