GEMEENTE HALSTEREN a!=g=e=n=d=a_: V -H NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op woensdag 15 juni i960 te 20.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIG: Voorzitter:Mr A.J.M.Eikhuizen, burgemeester; Secretaris;J. van Elzakker; Leden J. van Wezel, wethouder; A.C.M.Segerstijd. wethouder; J.P.G.Baartmans, G.J.M.H.Bogers, M. van Elzakker, C.J.Heijligers, j-i; G.A.van Isselt, C.Lodders, M.P.C', Moerbeek, A.Nefs, C.Nuijten en W.v.d.Weegen. AFWEZIG P»vd.Watering, wethouder, met kennisgeving wegens ziekte. 1. Vaststelling notulen. r 2. Ingekomen stukken en mededelingen. J. Vaststelling uitbreidingsplannen.- r v,.::G'toov TL' 4. Wijziging verordening op de heffing hondenbelasting. v ,-;v 5. Wijziging salarisverordening;;''-. :W,1 6. Voorstel tot wijziging van de premiespaarregeling ambtenaren. 7. Voorstel tot het verlenen of weigeren van zekerheid. 8., Voorstel benoeming commissie van bijstand gasbedrijf. 9. Wijzigingen begrotingen. 10. Rondvraag. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Hij deelt mede, dat wethouder van de Watering eind vorige week is geöpereerd en de1berichten hieromtrent gunstig zijn. Hij verzoekt de aanwezigen te aan vaarden om hem namens de raad beterschapswensen toe te zenden. Op de vraag van het lid van der Weegen om ook wat fruit toe te zenden deelt de voorzitter mede, dat hieraan reeds is voldaan. 1VASTSTELLING NOTULEN. Het lid Lodders verzoekt wijziging van de notulen van de vergadering van de raad van 11 mei i960, betreffende punt 7> 17s wijziging begroting 19é0, vermeld op bladzijde acht, in dier voege, dat daar wordt gelezen: "Het lid Lodders kan zich nog herinneren, dat het hout is geleverd door het Nederlandse Rode Kruis. Als dat hout zo nat was dan zal onderhand het Rode Kruis nog aansprakelijk zijn." Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de openbare vergadering van 11 mei i960, met inachtneming van deze wijziging, vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie bijlage I. ad 1Het lid van der Weegen informeert of de bebouwing door kan gaan indien er niet onteigend zal worden. De voorzitter antwoordt, dat een groot gedeelte van de gronden in dit plan al eigendom van de gemeente was. Er resten nog slechts

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 62