éi -15- 9. Het lid van der Weegen heeft bemerkt, dat Schoutens te Lepelstraat momenteel aan het verbouwen is. Daar dit gebouw een sta-in-de-weg is voor het verkeer zou hij willen vernemen of de verbouwing op de oude fundamenten geschiedt. voorzitter antwoordt bevestigend. Het lid van der Weegen spreekt zijn verwondering hierover uit. De voorzitter deelt mede, dat er geen andere mogelijkheid aanwezig was. Daar hier slechts sprake is van verbouviring, kan volgens de wet de bouwvergunning niet geweigerd worden. Het. lid van Isselt informeert of Schoutens met premie bouwt. De voorzitter zegt, dat het gemeentebestuur getracht heeft deze bouw een zodanige wending te geven, dat rekening kon worden gehouden met de rooilijn. Dit is niet gelukt. Het lid van Isselt ziet hieruit verkeersongevallen voortkomen. Daar Schoutens niet alleen de slagerij verbouwt, maar er ook een lunch room inricht zal het ter plaatse zeer zeker druk zijn. Er is geen plaats om daar fietsen te stallen, zodat deze op de weg komen te staan. ■^e voorzitter ziet hier geen oplossing. 10.Het lid van der Weegen heeft gehoord, dat P.Nefs, bewoner van de noodwoning aan de Schelpstraat geen electriciteit meer heeft nu de vfoning van de heer de Zwart is afgebroken. Wil Nefs op het licht aangesloten worden, dan moet hij eerst 300,-- aan de N.V. P.N.E.M. betalen. De voorzitter heeft eveneens van deze zaak gehoord. Het zal zo zijn geweest, dat Nefs licht kreeg van de Zwart. De dienst openbare werken zoekt thans naar een tijdelijke oplossing. 11.Het lid van der Weegen vraagt of er geen brief is ingekomen over de verpachting van de jacht. ■^e voorzitter deelt mede, dat hedenmorgen inderdaad een brief is ingekomen en in de volgende raadsvergadering deze zaak aan de orde zal worden gesteld. 12.Het lid van der Weegen heeft horen fluisteren, dat het slachthuis is verkocht. De voorzitter ontkent dit. Er is nog geen bestemming bekend. Het lid Moerbeek meende, dat het verbouwd zou worden tot woning. De voorzitter zegt, dat dit nog niet zeker is. 13.Het lid van der Weegen betreurt het, dat burgemeester en wethouders bij de afgifte van de bouv/vergunning voor de bouw van de sluis geen rekening heeft gehouden met het meerderheidsstandpunt in de raad, wijl de raad zelfs weigerde grond voor de haven te verkopen. De voorzitter licht toe waarom het college van burgemeester en wet houders de bouwvergunning heeft verleend. Het lid van der Weegen wil er alleen nog dit van zeggen, dat, wanneer de raad eenmaal A gezegd heeft, het college van burgemeester en wet houders B had moeten duven zeggen. Hij zal hierop niet verder ingaan. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter te 23.15 uur de openbare vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren op secretaris voorzitter

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 61