-12- Het lid van Isselt merkt op, dat de huidige toestand van de woning niet de schulü van tegenwoordige bewoner is. Wat stelt de gemeente dan tegenóver dè jongste huurverhoging. De voorzitter antwoordt, dat de huurverhoging op de jaarlijkse bij drage van' de wbningwetwohingen in mindering wordt gebracht. Het lid Lodders zou dan, wanneer'de gemeente deze kosten niet voor haar rekenihg~'kan nemen, de vorige huurder willen aanspreken. De voorzitter Z*ou;, alvorens hiertoe over te gaan, eerst een uit spraak vah de kantonrechter willen hebben met betrekking tot de woning Bernhardstraatwaaruit het gezin Vonk vertrokken is. Ook deze woning,zag er zeer slecht onderhouden uit. Het lid van der Weegen wil hier wel. in het midden brengen, dat het hier geen.kwestie is van wanbewoning, maar van slijtage. Hier is niets geruïneerd; eerst heeft, in deze woning'een gezin met 6 kinde ren gewoond, daarna een gezin met 5 kinderen; nu woont het derde gezin in deze waning. Er dient wel terdege onderscheid gemaakt te worden tussen wanbewoning en slijtage. Het lid van Isselt zou het liefst zien, dat voor soortgelijke gevallen een algemene regeling tot stand kwam. De voorzitter zegt, dat de zaak nog niet zo heel eenvoudig ligt. De gemeente krijgt van het rijk ook geen extra bijdrage voor onder houd van de woningwetwoningen; de gemeente moet jaarlijks een be paald percentage van de huur voor onderhoud reserveren. Misschien is het mogelijk uit dit reservefonds een bedrag te halen voor bijzondere gevallen. Het lid van Isselt wil er nog wel op wijzen, dat ook hier sprake is van rotte kozijnen, lekkage e.d. De voorzitter weet niet beter of de gemeente onderhoudt de constructie van de woningen prima. Het buitenschilderwerk van de woningwetwo ningen wordt door de gemeente regelmatig uitgevoerd. Sprèker zegt toe om het eindrapport ter kennis:-van de raad te brengen, 6. Het lid van Isselt vraagt hoever het onderzoek inzake het instellen van een gascommissie is gevorderd. De voorzitter deelt mede, dat dit onderzoek nog niet ten einde is. Het lid van Isselt suggereert om met de hele raad een kijkje te gaan nemen in het gasontvangststaticn annex werkplaats. Na deze excursie zou dan een gascommissie benoemd kunnen worden. De voorzitter antwoordt, dat het wachten is op een verzamelrapport van de afdeling financiën, waarin de gegevens van andere gemeenten zijn verwerkt m.b.t. het beheer en leiding van het gasbedrijf. Spreker weet, dat de adjunct-opzichter van het gasbedrijf het zeer op prijs zal stellen, wanneer de raad een bezoek aan het gasont- vangststation annex werkplaats zal brengen. Hij heeft hiervan aan tekening gemaakt. 7. Het lid Moerbeek meent, dat het in het belang en de veiligheid van het verkeer is wanneer door middel van witte stenen of tegels de verbinding tussen de Oudeweg en Halsterseweg e.a. werd aangegeven. De voorzitter heeft hiervan aantekening gemaakt. 8. Het lid Nefs zou gaarne zien, dat de navolgende voorzieningen worden getroffen: a. betere verlichting bij de hoek Doprsstraat-Schoolstraat b. verbetering van het weggedeelte nabij M.Heeffer; c. betere verlichting achter in de Nieuwstraat; d. vrije dagen voor de beheerder van het gymnastieklokaal; e. bank voor bejaarden nabij de Jankenberg. Het lid van Wezel zegtdat de gemeente aldaar weinig grond in eigen dom heeft. Het is dus moeilijk om er een bank te plaatsen. Het lid Nefs zegt, dat deWed.de Weerd er mede akkoord gaat, dat de bank op haar grond wordt gezet. De voorzitter heeft hiervan goede nota genomen. (jo

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 60