3. besluit d.d. 2 december 1959 G nr 41259 inzake goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 20 november 1959 tot het aangaan van een rekening courant overeenkomst met de N.V. van Mierlo en Zoon voor het jaar 1 960 4. besluit d.d. 9 december 1959 0 nr 40200 inzake goedkeuring van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 1959 tot verkoop van een strook grond aan de Schelpstraat t.b.v. de bouw van 5 garages aan A.J.Sprenkels en Zonen te Etten; 5. besluit d.d. 9 december 1959 0 nr 42043 inzake goedkeuring van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 1959 tot verkoop van een strook grond aan de Burg. Elkhuizenlaan t.b.v. de bouw van 6 winkel-woonhuizen; 6. machtiging d.d. 2 december 1959 G nr 41*256 tot het doen van de kapitaalsuitgave ad 1.670,-- ten behoeve van het toekennen van premies ingevolge premieregeling vroningverbetering en -splitsing (40e wijzi ging gemeente-begroting 1959); 7. machtiging d.d. 2 december 1959 G nr 41.257 - 41258 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad 1.455» ten behoeve van boktor- en hout- wormbestrijding (41e wijziging van de gemeentebegroting 1959 en 3e wijziging van de begroting van het gem. woningbedrijf 1959)» 8. machtiging d.d. 18 november 1959 G nr 36.551 tot het doen van de kapitaalsuitgaaf ad f 3*880,-- ten behoeve van het ontwerpen van uitbreidingsplannen, alsmede tot het doen van uitgaven van de gewone dienst (37e wijziging van de gemeentebegroting 1959); 9* brief d.d. 25 november 1959 G nr 36935 inhoudende de mededeling dat de minister van binnenlandse zaken zich kan verenigen met hun zienswijze inzake het raadsbesluit van 30 september 1959 tot wijziging van de salarisverordening; 10.brief d.d. 2 december 1959 G nr 40924 inhoudende de mededeling dat de uitkering inzake verhoging van kindertoelage ten behoeve van de secretarissen en ontvangers over het 4e kwartaal 1959 bij voorschot zal kunnen worden uitbetaald. 11.brief d.d. 25 november 1959 G nr 32101 inhoudende het verzoek om de verordening straatbelasting, vastgesteld door de raad bij zijn be sluit van 5 augustus 1959 op enige punten te v/ijzigen. Ter voldoening aan dit verzoek en mede gelet op de vragen, die door het raadslid Lodders in de vergadering van 5 augustus 1959 omtrent deze verordening zijn gesteld, stellen burgemeester en wethouders voor de verordening conform het hierbijgaande concept te wijzigen. Als toelichting moge dienen hetgeen in een nota is verwerkt, welke eveneens ter inzage ligt. van de N.V. Bank voor Wederlandsche Gemeenten; 12.mededeling d.d. 23 december 1959 nr 34299*®., dat te zijner tijd een aanbieding voor een.vaste geldlening ad 21.700,— voor de finan ciering van de kosten van de uitbreiding van de straatverlichting zal -worden gedaan. MEDEDELINGEN» 13*Huisvuil (j. van Eekeren): Burgemeester en 'wethouders delen mede, dat zij bij hun eenmaal' ingeno men standpunt persisteren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 5