-11- thans in de "bedoeling ligt de "begroting 1959 en die van 19^0 tegelijk goed te keuren; echter zal hiermede nog wel enige maanden gemoeid zijn. Het lid Lodders informeert of nu helemaal geen voorschot op toege zegde subsidies is uitbetaald. De secretaris zegt, dat dit wel is geschied aan die verenigingen, die grote bedragen van de gemeente ontvangen, maar dan tot het bedrag van 1958 o.a. de kruisverenigingen, oranjevereniging, gezinszorg, wijkwerk e.d. 3. Het lid van Elzakker wil nog even onder de aandacht van het college van burgemeester en wethouders brengen, dat de heer de Jaeger van Bcxsel geen recht heeft op de vergoeding, die de raad in zijn laatst gehouden vergadering voor hem heeft gevoteerd, omdat de gemeente de riolering onrechtmatig zou doen laten uitmonden in de Melanen. Dit •bedrag komt toe aan de hengelvereniging "De Brasem" te Bergen op Zoom, die de Melanen van de heer de Jaeger voor 10 jaar heeft gepacht. Hij hoopt, dat de gemeente het bedrag nog niet aan de heer de Jaeger heeft uitbetaald. Spreker verzoekt deze zaak met de nodige voorzichtigheid te behandelen. De voorzitter antwoordt, dat gedeputeerde staten wel machtiging heeft gegeven om het bedrag voor het instellen van een rechtskundig onder zoek uit te geven. "Verder vragen gedeputeerde staten om nadere in- lichtingen, 4. Het lid Heijligers zou gaarne vernemen hoever de plannen zijn gevor derd inzake de aanleg van sportvelden te Lepelstraat. De voorzitter zegt, dat de plannen van de Ned.Heide My. naar de Provinciale Planologische Dienst te 1s-Hertogenbosch zijn opgezonden. Het is te verwachten, dat deze spoedig met de nodige goedkeuring zullen worden terugontvangen.Wanneer deze phase goedgunstig is verlopen, komt de kwestie grondverv/erving aan de orde; verder zullen er nog wel. heel wat moeilijkheden komen omtrent de voor?/aarden, die de eigenaren bij de verkoop van hun eigendommen stellen. Dit is in de praktijk -herhaalde malen gebleken. Helaas gaat alles niet zo voorspoedig als gehoopt was. Het lid Lodders wil in het plan ook enige nortonputten opnemen, opdat de regeninstallatie van het sportpark De Beek ook voor deze sport velden gebruikt zal kunnen worden. De voorzitter heeft hiervan goede nota genomen. 5. Het lid van Isselt heeft geconstateerd, dat de dienst openbare werken van de toestand van het huis Zoekweg 58 een rapport heeft opgemaalct. Echter is aan het huis zelf nog niets verbeterd. Wanneer een parti culiere eigenaar een verhuurde woning niet goed onderhoudt, dan schrijft de gemeente deze eigenaar wel aan om de verhuurde woning binnen een korte tijd te herstellen, maar nu de gemeente verhuurder i3- rust toch op haar ook de plicht de woningen in een goede staat vaft bewoning te houden en voorzover nodige verbeteringen aan te brengen. De gemeente heeft de huren van haar woningen toch onlangs ook met 20c/o verhoogd. De voorzitter deelt mede, dat, wanneer de gemeente een aanschrijving voor woningverbetering ingevolge de woningwet verzendt, deze construc tieve verbeteringen van de woning inhoudt, zoals vernieuwen van rotte kozijnen, buitenschilderwerk e.a. Deze soort verbeteringen spelen bij de woning Zoekweg 58 geen rol. Opnieuw behangen, binnen- schilderwerk e.a. komen ten laste van de huurder, dus niet ten laste van de gemeente. Wanneer de gemeente hierin een precedent gaat scheppen dan is het hek" van de dam. Deze kwestie heeft de gemeente bij andere gemeenten en woningbouwverenigingen voorgelegd. Het beeld, dat thans van de binnengekomen berichten is verkregen is voor de huurder niet zo best. Het college wacht nu nog op een verzamelrapport van de afdeling financiën.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 59