-10- 20e wijziging bei-hoting 1960 Het lid. van l-ssèlt dankt het college van burgemeester en wethouders voer de vlotte wijze van uitvoering van zijn suggestie. Het lid Lodders informeert waar precies het wachtlokaal wordt gemaakt voorzitter ■"aufwoordtdat deze komt tussen de tochtdeur en het loket - van .de dienst openbare werken. Het lid Loddërs zou een wachtlokaal maken in de kamer waar nu de chef van de afdeling sociale zaken zit. Het lid Moerbeek zou de waranda willen inrichten tot wachtlokaal. Hier zouden dan' de pijnlijke gevallen, waarmede sociale zaken vaak te doen heeft, afgehandeld kunnen worden. De voorzittëf zal een en ander laten opnemen en bekijken. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten een krediet ad 830,voor het veranderen van de inrichting van het bureau sociale zaken in huize De-Beek te voteren. i!r' 21e wijziging begroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt 'conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten enige bedragén op begrotingsposten te wijzigen. 22e wijziging begroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. RONDVRAAG. 1. Het lid Bogers heeft bemerkt, dat de ruilverkavelingscommissie de bochten in de Slotweg en Waterstraat laat ?/egnemen. Hij zou nu willen voorstellen, dat de gemeente de bomen ter plaatse laat rooien. Het lid van Wezel zal de situatie aldaar gaan opnemen; spreker ver moedt, dat de bomen wel zullen verdwijnen. 2. Het lid van Elzakker vindt het treurig, dat de begroting 1959 nog niet is goedgekeurd» De jeugdverenigingen moeten aan hun financiële ver plichtingen' voldoen, maar zij ontvangen het toegezegde subsidie nog niet, terwijl hun financieel beleid mede op het subsidie is afge stemd. Is het soms de bedoeling van gedeputeerde staten, dat de verenigingen eerst wat afsterven om ze daarna met wat subsidie weer nieuw leven in te blazen? voorzitter deelt mede, dat ongeveer vier weken geleden enige heren van de provinciale griffie ter gemeente-secretarie zijn geweest om de financiën van de gemeente te bestuderen; dit was nodig om te be oordelen of de gemeente, gezien haar financiële positie,in aanmerking zou komen voor een verhoogde uitkering uit het gemeentefonds. Het lid van der Weegen zou het gevoteerde bedrag over 1959 "bij voor schot willen uitbetalen; aan ambtenaren worden toch ook voorschotten verstrekt. De secretaris zegt, dat de raad in deze aansprakelijk is, als de verenigingen het teveel ontvangen subsidie niet zouden terugbetalen. Over 1959 mag hetzelfde bedrag worden uitbetaald, dat in 1958 goedge keurd is; dit bedrag was groot 2.000,--; op de begroting 1959 staat een bedrag van 3.300,--; er zijn iri '1959 meer verenigingen, die voor subsidie in aanmerking komen dan in ,1958; hoe moet nu de verde ling bij voorschot plaats vinden. voorzitter ziet als enige oplossing om bij de provinciale griffie er op te blijven aandringen zo spoedig mogelijk debegroting dienst jaar 1959 goedgekeurd te krijgen. Het is hem wel bekend, dat het

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 58