Het lid Lodders memoreert, dat in het voorstel staat, dat het archi tectenbureau niet heeft kunnen vermoeden, dat het hout zo nat was. Naar zijn mening moet een dergelijk bureau niet iets vermoeden, maar zeker weten. Verder zou hij willen vernemen, waarom de moerbouten niet tijdig zijn aangedraaid. De voorzitter zegt, dat deze symptomen pas in het najaar van het vorig jaar naar voren zijn gekomen. Het lid van der Weegen deelt mede, dat aan het honorarium van de archi tect zijn verantwoordelijkheid voor de bouw verbonden is. •^e voorzitter stelt voor het krediet wel te voteren, daar uitstel van de voorzieningen niet meer mogelijk is; de raad kan hieraan natuurlijk de voorwaarde verbinden, dat naar de verantwoordelijkheid in deze een onderzoek moet worden ingesteld door een bevoegde instantie. De leden van Elzakker, Moerbeek, van Isselt en Lodders zijn voor dit onderzoek. Het lid Lodders vreest, dat, wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de architect daarna pas verneemt, dat hij voor deze kosten aanspra kelijk is, de architect wel eens kon zeggen, dat de voorzieningen op een andere wijze hadden moeten zijn uitgevoerd. De secretaris zegt, dat uitvoering geschiedt conform het advies van de architect. Het lid van Elzakker zou dit onderzoek zo spoedig mogelijk willen in stellen. De voorzitter zegt toe met deze -zaak spoed te betrachten. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 18e wijziging begroting 1960. Het lid van Isselt informeert of de Bei jmoersev^eg eigendom van de gemeente is. De voorzitter antviroordt, dat de Beijmoerseweg gedeeltelijk eigendom en in onderhoud van de Polders van Halsteren is. In overleg met het polder bestuur zal getracht worden ook dit gedeelte verbeterd te krijgen. De polders zullen dan deze kosten moeten dragen. Het lid van Isselt zou het op prijs stellen, indien alsnog de verbetering van de Lagemetenweg in het voorstel werd opgenomen. Deze weg is wel particulier eigendom, maar toch in onderhoud bij de gemeente. Het lid yan Weze1 gelooft niet, dat het onderhoud van deze weg bij de gemeente is. Echter zal deze kwestie wel bekeken kunnen worden, maar om deze weg in het voorstel op te nemen vindt hij bezwaarlijk. De voorzitter hoopt, dat de raad de verbetering van deze weg niet als voorwaarde zal stellen bij het voteren van het krediet. Het lid Nuijten ziet niet in het voorstel de Steenovenweg, Groenewoudse- weg etc. opgenomen. Wanneer komt dit plan? De voorzitter deelt mede, dat hiervoor al een plan bestaat. Zo gauw het D.A.C.W.-subsidie is toegekend zullen deze wegen verbeterd worden. Hierna Y/ordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten een krediet ad 2.4^0,te voteren voor het opmaken van een plan ten behoeve van de verbetering van enige wegen in deze gemeente. 19 e wijziging begroting 1960. Het lid Lodders stelt voor in verband met de aanhangige plannen het opmaken van een wijzigingslegger uit te stellen. De voorzitter ziet hierin geen reden, daar dit werk enige jaren zal vergen, zodat de in die jaren uitgevoerde plannen nog erin verwerkt kunnen worden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten een krediet ad 3.500,te voteren voor het opmaken van een wijzigingslegger.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 57