-a- g e v r a a p d11E rT: -! L'6 k n' d&t de raad geen krediet voor deze zaak wordt verkrijgen, „at 4 he'tleSe^S^oen df ingente S^TfJ'T4^^ inlichtingen koeten nieS? adviezen betaald moeten wordén. zullen al deze heeft^wat^er^ zoal'gebeur en^mioet^ Ch°llege hUi2e De-Beek eens bekeken huis. Deze verbouw zal zeker enige tienduizendt te,®aken voor gemeente» misschien wel zoveel dst dp t-p f duj-zencienguldens gaan kosten, Het lid Lodders weet'zeker dit' 1*^1 geg®ven zal wor<*en aan nieuwbouw, tot gemeentehuis Wanneer dit t 0x0nbuis niet omgebouwd kan worden en ogen blijven! gebeurt, dan zullen er altijd haken Echter^alliet^evraagde^rediH1^ °ot n®dore gegevens te zullen komon. het herstel bur^ewïer rwethoSdew'^slo?»!"1"8 °0nf0rD' V°°r3tel TOn -loe_j^ij_z_igir.g begroting 1960.: bouwkund^ge^eeï^gellr b8drag Van f 10'000>~ een stede- al ¥lf la at T'l ehedLd^rt i d het WieSeT Bxuin inwoners als Halsteren nier hp - -+.1 een gemeente met een -aantal gemeenten hebben ^t^o^nS* ff f il.ter» voor Be voorzitter me"kt o!® L^deoouwkundige kan aantrekken. de dienst openbare weïken nofn^t^If^n IT °?2iohter bij dus laat staan op een advert?*,-'..,- sollicitatie is oinnengekomen; salaris van 10.000,-- per jaar V°°r 3tedebouwk^ndige met een W6et' dat'meni* ra9-ns «t minder per jaar rond Df^olzJl^nS???dt0LtiLLendrag direCt ineens WOrdt ui^egeven. Hierna wordt zonder hoofdeliiv? burgemeester en wethouders üéiölZT™* V°°r8tel 17e wijziging begroting 1960 Het lid Moerbeek zou het bedreu ad -p -i mn verenigingsgebouw zo maar niet' riUm 4el"oWteS'tooJ Va" een °™«truitiofout. is die hoge arohiteotS"?enabe1a1aMv"aarï0<>ï de gemeente au geWde^Mf kanz!ef„a0g ha™^en, dat het hout, dat voor dit Hierop zal niet virhaald kun™! ürS! d°°r K™is. iaste1a^fggo?PS:n!1S aonstruotiefouten ten Ve'^oLlu^Telt de architect fout is. Sturm heeft 'gelee-eA raads3tukk'en een brief van architect kosten moet dragen Ook de^hoofd VfOTdf^ gelezen, dat de gemeente deze heeft aldus geaderd.Seï l^ Slij^a, £3Chmkh0at U Heze aangelegenheid

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 56