De voorzitter zegt, dat gedeputeerde 9taten bij elk besluit tot verkoop van grondsteeds erop aandringen om de calculatie van die grond te her zien. De eerste grond, die aldaar verkocht werd bracht 9»25 per m2 op; thans wordt 'er al grond verkocht voor 15>~~ Per De secretaris licht toe, dat de grondprijs nimmer boven een bepaald bedrag per m2 mag komen. Gebeurt dit wel, dan komt het verschil ten laste van de algemene dienst van de gemeente. Het lid Moerbeek voelt..er het meeste voor de grondprijs per m2 zo laag mogelijk te houden en de kosten voor het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen op een of andere manier om te slaan. Het lid Lodders bemerkt wel, dat de gemeente de grond veel te vlug heeft verkocht"; de plannen voor het bouwrijpmaken van deze grond waren niet klaar. Doch omwille van de bevordering eigen-woningbezit heeft de gemeente zo gehandeld. Het ware beter geweest als de gemeente anders ia gehandeld. De voorzitter kent gemeenten waar de grond voor 20,-- per m2 word verkocht. Het lid van Elzakker weet, dat de gemeente Oudenbosch de grondprijs ook op 20,-- per m2 had berekend. De gemeente heeft echter bij gedepu teerde staten bezwaren ingebracht met het gevolg, dat de prijs thans tot 12,-- per m2 is teruggebracht. Het lid van der Weegen is het met de gedachte van het lid Moerbeek niet eens. Wanneer een woonoord om een of andere reden steeds mooier wordt, dan kan men de bewoners aldaar toch niet hierom voor een of andere be lasting aanslaan. Hij zou nog gaarne vernemen of dit gemaal alleen voor De-Beek bestemd is. De voorzitter antwoordt bevestigend. Er zullen echter meerdere gemalen in deze gemeente geplaatst moeten worden o.a. ook in het industrie terrein. Het lid Lodders voelt er dan veel voor, dat voor het industrieterrein eerst een panklaar plan gemaakt wordt alvorens er nog grond van het industrieterrein wordt verkocht. Dan krijgt men de juiste verkoopsprijs per m2. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 15e wijziging begroting i960. Het lid Lodders vraagt zich af - nu weer een krediet ad 1.650,-- voor vernieuwing van het dak van huize "De-Beek" gevoteerd moet worden -de tijd niet is aangebroken om te gaan denken aan een ander gemeentehuis. Hij denkt o.a. aan de afdeling financiën, zoals die thans gehuisvest is Gaat de raad met deze verbetering geen goed geld naar kwaad geld gooien? De voorzitter deelt mede, dat op het ogenblik in huize "De-Beek" zijn ondergebracht de afdeling sociale zaken en de dienst openbare werken; het overige gedeelte is verhuurd; een deel van dit gedeelte is onlangs vrijgekomen, daar de heer Hollestelle met zijn gezin, die in dienst^ van de Ned.Heide My. is, huize De-Beek heeft verlaten. Het is mogelijk dat de Ned.Heide My. de huur zal opzeggen. Op grond daarvan heeft het dagelijks bestuur zich beraden of het soms mogelijk is alle afdelingen van de gemeentesecretarie naar huize De-Beek over te brengen, echter zal huize De-Beek verbouwd moeten Y/orden, wil het als gemeentesecretarie dienst kunnen doen. Belangrijke kosten zullen gemaakt moeten worden, ter wijl ook de mogelijkheden voor nieuwbouw overvlogen moeten worden. Om nu in deze materie enigszins wegwijs te worden heeft het college gemeend hieromtrent eerst adviezen in te v/innen. Daarom is een schrijven ge zonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het lid Lodders zou liever zo min mogelijk adviezen willen inwinnen, want deze kosten ook geld. Voor dit geld zou al een en ander uitgevoerd kunnen worden. Laat de raad zelf zich eerst eens beraden en eventueel met sug gesties komen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 55