f3 -5- Het lid van Isselt ziet in deze kwestie geen risico voor de gemeente. Hij wijst op de financiële draagkracht van de beide tuinders. Hij zou zekerheid willen stellen onder verband van eerste hypotheek, dat dan betrekking moet hebben op al zijn eigendommen. De voorzitter antwoordt, dat de onderhavige hypotheek alleen betrekking heeft op het woonhuis en erf; dus niet op al zijn eigendommen. Het lid Segers merkt op, dat wanneer de tuinders niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, zij failliet verklaard worden; dit faillissement heeft betrekking op al hun eigendommen. De gemeente zal dan zeker financieel gedekt zijn. De voorzitter merkt op, dat er bijna geen raadsvergadering voorbij gaat of dit onderwerp staat op de agenda. In het begin heeft het college van burgemeester en wethouders zich over deze zaak zorgen gema,akt, maar thans-nu de Stichting "De Eigen Woning" de financiële draagkracht van de aanvragers onderzoekt en geen gunstig advies uitbrengt, als het niet verantwoord is-heeft het gemeentebestuur een andere gedachte. Het lid va,n der Weegen merkt qp dat er eens iemand bij hem is geweest en heeft gevraagd of spreker niet moeite kon doen, dat hij een nieuwe wo ning in huurkoop kreeg. Zijn netto-inkomen was 65,-- per week. Dit gaat natuurlijk niet. De voorzitter zegt, dat de Stichting "De Eigen Woning" in dergelijke gevallen wellicht geen mede?/ërking zal verlenen; de gemeente zal dit natuurlijk ook niet doen, alhoewel de gemeente niet gebonden is aan haar advies. Het lid van der Weegen betreurt het, dat de overheid de mensen met een krappe beurs te slecht bedeeld. Zij kunnen hoogstens/ 3,-- 5. 10,-- per v/eek aan huur betalen. Hèt lid van Wezel wijst er op, dat de komende woningv/etwoningen ook ƒ.14»per week aan huur zullen doen. Het lid van der Weegen is het met deze gang van zaken niet eens. Het beleid moet daarheen geleid worden, waar de behoefte is. De voorzittë-T ziet dan slechts deze oplossing, dat de mensen met een ruimere beurs verhuizen naar woningen, die hoger in huur liggen dan waarin zij thans wonen, De leegkomende woningen kunnen dan aan mensen met krappe beurs verhuurd worden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 5. VOORSTEL VASTSTELLING TARIEVEN ZWEMBAD EN BENOEMING COMMISSIE. a. vaststelling tarieven; Zonder hoofdelijke stemming ?;ordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. b. benoeming commissie: De voorzitter verzoekt de leden Bogers en van der Weegen zitting te nemen in het bureau stemopneming. Na gehouden stemming blijken twee blancobriefjes te zijn ingeleverd, terwijl op de leden van Elzakker 1, Lodders 1, Moerbeek 1, Nefs"8, van der Weegen 1 en Nuijten 6 stemmen zijn uitgebracht, zodat de leden Nefs en Nuijten zijn benoemd. Beide leden verklaren staande de vergadering de benoeming te aan vaarden. 6- VOORSTEL VASTSTELLING WIJZIGING UITBREIDINGSPLANNEN. Nadat de uitbreidingsplannen een voor een zijn doorgesproken en eenieder zijn mening kenbaar heeft gemaakt stelt het lid Lodders voor het besluit tot vaststelling vans

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 53