5Y -3- Het lid van Elzakker meent uit het vorenstaande te moeten opma ken, dat dus de begroting 1959 is goedgekeurd. De voorzitter merkt op, dat dit niet het geval is, zodat hiermede nog rekening moet worden gehouden alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan. Het lid van Elzakker ziet een regeninstallatie voor het sportpark niet als een luxe. Gezien de droogte van het afgelopen jaar, waar mede het sportpark te kampen heeft gehad en de droogte van thans, is het noodzakelijk, dat hiertegen maatregelen worden genomen, anders zal het sportpark evenals vorig jaar gedurende een bepaalde periode moeten worden gesloten, wil het niet stuk gespeeld yyorden. Is hiervoor geen achterdeurtje? •'-)e Z®.9..IL?.iii.?ïl is eveneens van mening, dat bij een behoorlijk sport park een regeninstallatie behoort. In 1959 is wel terdege geble ken, dat zo iets onmisbaar is. De aanschaf van zo'n installatie is zeer kostbaar. De hele inrichting wordt begroot op 7.500, Daar de post"leges bouwvergunningen" aanmerkelijk meer heeft opgebracht dan aanvankelijk was geraamd, zou hiervan een bedrag van ruim 5200,-- kunnen worden gereserveerd voor de aanschaf en ingebruikstelling van een regeninstallatie. De raad zal dan een bedrag ad 2300,-- moeten voteren om het krediet vol te maken. Het lid van der Weegen vindt het bedrag nogal aan de hoge kant. Haar zijn mening kan dit goedkoper. Hij zou daarom eerst eens bij diverse mensen inlichtingen willen inwinnen, alvorens een definitief besluit te nemen. Het lid Nefs bemerkt, dat het sportpark voor de gemeente veel kost. Hoewel hij niet tegen aankoop van een regeninstallatie is vraagt hij zich wel af of het niet verstandiger zou zijn, gezien de toenemende kosten, het sportpark maar om te ploegen en er aardappelen op te poten. Het lid Hogers informeert of het aansluiten van de regeninstallatie op de waterleiding niet goedkoper is. Het lid van Vezel antwoordt, dat volgens ontvangen gegevens dit onbetaalbaar is. Het lid Lodders vraagt of het lid van der Weegen bij de uitvoering van een regeninstallatie volgens zijn gedachte rekening heeft gehouden met het slaan van waterputten. Dit is op zich zelf al een dure geschiedenisVerder voelt spreker er niet veel voor om voor dit doel de gesuggereerde 5200,-- te gebruiken. Hij zou liever een geheel nieuw kreuiet willen voteren. De yoorzittej? antwoordt, dat een en ander in een begrotingswij~ ziging tot uitdrukking komt, die de goedkeuring van gedeputeerde staten der provincie moet verkrijgen. Het lid Lo_dde_rs heeft tegen deze gang van zaken geen bezwaar. Het lid van Elza+cker wil nog onder de aandacht van de raad brengen, dat, wanneer een voetbalveld wegens droogte opnieuw in gezaaid zal moeten .worden dit duurder zal uitvallen dan de aanschaf en in- werking stellen van een regeninstallatie. Het lid van Isselt gaat eveneens akkoord met de aanschaf en aan leg van de regeninstallatiehij zou deze eveneens willen gebrui ken voor de sportvelden te Lepelstraat. Wanneer de gemeente een bronbemaling wil aanleggen, zal de gemeente niet zoveel moeten betalen als thans gedacht wordt. Gezien de grootte van het bedrag zullen wel nortonputten bedoeld worden. Het lid van Wezel is het hiermede eens. Het is inderdaad de be doeling om nortonputten te slaan. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burge meester en wethouders besloten, alsmede een krediet ad 7500,gevoteerd voor de aanleg en aanschaf van een regeninstallatie waarvoor de extra bouwleges ad 5251als dekkingsmiddelen zullen worden aangewend.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 51