dient op zo kort mogelijke tijd een oplossing gevonden te worden. Geers kan thans zijn beesten in de wei niet meer van drinkwater voorzien. 0p De voorzitter weet niet of ae boomgaard t.b.v. het weiland een servituut rust. Zo niet, dan behoeft Heijmans dit niet te dulden. Spreker wil deze kwestie wel nader onderzoeken, ofschoon hij de mening is toegedaan, dat alles in het onteigeningsvonnis in extenso is geregeld en conform is afgewerkt. Hierin zal dus ook wel met deze situatie rekening zijn gehouden. De secretaris merkt op, dat in het vonnis wel een bepaling is opgenomen, dat de gemeente het onteigende gebied moet afrasteren. Eet lid Lodders informeert of de dam in het onteigende gebied ligt. De voorzitter antwoordt bevestigend. Het "lid van Issext vraagt wie Geers een proces aandoet. Dê'voorzitter zegt, dat de gemeente deze zaak niet aan het rollen heeft""gebrachtHeijmans zal aan deze zaak wel een einde willen hebben. n Het lid van Elzakkejr zou gaarne vernemen voor hoelang de boomgaard is verpacht. De voorzitter antwoordt: voor één jaar met stilzwijgende ver lenging van'telkens een jaar. De grondkamer heeft zijn goedkeuring aan het pachtcontract verleend. Het lid Huijten zegt, dat het puntdraad om het weiland eigendom van Geers is. Hij mag dat, naar men zegt, niet weghalen. De secretaris antwoordt, dat het vorig jaar reeds is uitgezocht wie eigenaar is van het puntdraad. Toen is gebleken, dat de gemeente ook eigenaresse is gevrorden van de hekken en zo zal het ook wel zijn met de bestaande afrastering. Het lid Huijten kan zich hiermede niet verenigen. Geers zelf heeft de afrastering aangebracht. De voorzitter is genegen ook deze zaak opnieuw te bekijken. Hij zou dan toch wel gaarne van de gehele situatie een duidelijk beeld op papier willen zien. Geers moet dit aan het gemeentebe stuur zenden. Het lid Lodders merkt nog op, dat Geers eerst zal moeten be wijzen, dat de palen en het puntdraad zijn eigendom zijn. Het lid van der Weegen meent, dat alle vergoedingen al uitbetaald zijn. De voorzitter deelt mede, dat conform het onteigeningsvonnis io gehandeld en alle vergoedingen zijn uitbetaald. Hogmaals zegt hij toe de twee besproken zaken te zullen onderzoeken. Hierna werden zonder hoofdelijke stemming de stukken genoemd onder de nummers 1 tot en met 17 voor kennisgeving aangenomen. ad 18. Het lid van der Weegen leest uit de mededeling, dat de stichting Sportpark nu gemeentegeld, dat zij heeft overgehouden, voor deze voorzieningen wil gaan gebruiken. De voorzitter antwoordt, dat de stelling van het lid van der Weegen niet helemaal opgaat. Hier is sprake van een overschot van 2.000,-- Het lid van der Weegen gelooft niet, dat het bedrag toereikend is om al deze voorzieningen daaruit te oekostigen. De voorzitter antwoordt, dat dit bedrag zeker toereikend zal zijn voor de aanleg van het mijngas. Het lid van der Weegên gaat dan akkoord met de bestemming van deze gelden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 50