De ontwikkeling van de gemeente vraagt het tijdig aanpassen van de gemeentelijke uitbreidingsplannen. Zeer binnenkort zullen aan de raad meerdere- voorstellen tot wijziging van het uitbreidingsplan in Hoofdzaak en van de uitbreidingsplannen in Onderdelen worden aan- geboden. 4. Diversen; Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat, een spoedige subsidie toezegging voor het uitvoeren van het z.g, 2,2 km. zandwegenplan op komst is, waarna U desbetreffende kredieten zullen worden gevraagd. Ook de verdere planning ter uitvoering van nog hier en daar resterende wegen zal ter ha.nd worden genomen. 1 In uet kader van de ruilverkaveling Westland zullen verdere wegvêr- beteringen o.a, van de Daansbergen kunnen worden tegemoet gezien. Zeer binnenkort zijn de ontwerpen voor de bouw van een nieuw groeps- r^yongebouw met woningen voor de Rijkspo.litie te verwachten. Uw raad dient rekening te houden met de mogelijkheid van voorstellen tot verlenen van medewerking in een of andere vorm - zeer waarschijn- lijk garanderen van een lening - om het bestuur van huize St.- Elisa beth mogelijk te maken een vleugel met ongeveer een 30-tal kamers aan het bestaande gebouw aan te bouwen. Horen leden van de raad, -- Ik dank IJ, dat U in het afgelopen jaar al de door ons gedane voorstellen wel hebt willen overwegen en dat IJ als regel dienovereenkomstig hebt willen besluiten. Moge hèt ons gezamenlijk onder Gods hulp gegeven zijn ook in i960 veel vruchtbare arbeid te doen in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Het lid van der 'voegen dankt mede namens de overige raadsleden de voor zitter voor het gesprokene. Hij hoopt met de voorzitter dat in i960 onder Gp£s hulp gezamenlijk veel vruchtbaar werk in-het belang van de gemeente en haar inwoners zal worden verricht. Echter wil hij nog wel de aandacht vestigen op de 105 woningzoekenden. Met dit getal is de gehele woningnood in deze gemeente niet-aangeduid. Daarom hoopt hij, dat het gemeentebestuur alles zal doen óm voor het jaar i960 een zo groot mogelijk woningcontjihgent toegewezen te krijgen. INGEKOMEN STUKKEN EU MEDEDELINGEN. Ingekomen zijn dp navolgende stukken: ran-het ministerie van Binnenlandse Zaken: 1. Koninklijk Besluit d.d. 1 december 1959 nr 5 inzake goedkeuring van de verordening tot 1e wijziging van de verordening reinigings rechten Halsteren i960, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 september van gedeputeerde staten van Noord-Brabant: 2. besluit d.d. 2 december 1959 G nr 41260 inzake goedkeuring van het ra., sbesluit d.d. 20 november 1959 tot het aangaan van een rekening courant overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor het jaar 196O; t -

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 4