GEMEENTE HALSTEREN NOTULEN van de openbare vergadering van de raad -der gemeente Halsteren, gehouden op woensdag I v .11. mei i960 te 20.00 uur ten gemeentehuize. 'AANWEZIG voorzitter:Mr A.J.M.Eikhuizen,burgemeester; secretarisJ. van Elzakker; ledens Jao. van V/ezel, wethouder; A.C.M.Segerstijd.wethouder; G.J.M.Bogers, M.van Elzakker, C.J. Heijligers, G.A.van Isselt, C. Lodders, M.P.C.MoerbeekC.Nuijten, A. Nefs en W.v.d.Weegen; AFWEZIG J.P.G.Baartmans, lid; P.v.d.Watering, wethouder, beiden met kennis geving. AGENDA i 1Vaststelling notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Voorstel toekenning ~y/° voorschot op de te verwachten salarisverhoging 4. Voorstel tot het verlenen van zekerheid 5. Voorstel vaststelling tarieven zwembad en benoeming commissie 6. Voorstel vaststelling wijziging uitbreidingsplannen 7. Wijzigingen begroting 8. Rondvraag. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1vaststelling NOTULEN. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de openbare vergade ringen van 6 en 13 april 1960 onveranderd vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie bijlage I ad 11. Het lid Nuijten informeert of de heer Heijmans niet verplicht is de heer Geers via zijn boomgaard uitweg voor zijn weiland te geven. De voorzitter gelooft, dat hier de beste oplossing is, dat Geers een dam nabij zijn weiland legt. Op deze wijze krijgt hij een rechtstreekse verbinding met het Testersbaantje. Het lid van Wezel licht toe, dat Geers vroeger huurder was van zowel de boomgaard als het weiland, gelegen tussen De-Beeklaan en het Testersbaantje toen de fam.Testers nog eigenaresse hier van was. De boomgaard is nu eigendom van de gemeente en het wei land van de fam.Testers. De uitweg van de boomgaard gebruikte Geers ook als die voor het weiland. Het lid Nuijten wijst er verder op, dat Geers telkens proces-verbaal krijgt als hij via de boomgaard naar het weiland gaat. Hierin

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 49