Het lid van Elzakker wil de discussie over dit onderwerp staken. De raad behoort niets anders dan enthousiast over dit voorstel te zijn en hier achter te staan. Het lid Lodders merkt nog op, dat uit het voorstel blijkt, dat er boven- gemeentelijk gedacht zal worden; hieruit zal dus afgeleid kunnen worden, dat er boven-gemeentelijke regelingen tot stand moeten komen. Het lid van Isselt onderstreept de woorden van het lid van der .eegen. Hij spreekt de hoop uit, dat de stichting vruchtdragend zal zijn; ook hij wil met klem attenderen op het belang, dat de kleine gemeenten er bi kunnen hebben, dat in het stichtingsbestuur de burgemeester van een kleine gemeente zitting heeft. Ook hij denkt in deze aan de burgemeester der gemeente Halsteren. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter te 18.50 uur de openbare raadsvergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De voorzitter, De secretaris,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 48