GEMEENTE HALSTEREN Hó NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op woensdag 13 april i960 te 18.30 uur ten gemeentehuize. voorzitter secretaris leden AANWEZIG! voorzitter: Mr A.J.M.Eikhuizen,burgemeester; J. van Elzakker; Jac. van Wezel, wethouder; A.C.M.Segers, tijd.wethouder JPGBaartmansGJM.II.Sogers M. van Elzakker, CJ.Heijligers G.A.van Isselt, C.Lodders, M.P.C. Moerbeek, A.Nefs, C.Nuijten en W.v.d.Wegen. AFWEZIG» met kennisgeving wegens ziekte: P.v.d.'da tering, wethouder. AGENDA 1. VOORSTEL TOT HET BETUIGEN VAN ADHESI AAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING (i.O.) "YfELVAARTSBE VORDERING GROOT-VEST-BRABANT" EN DAARV.':.N MEDEDELING AAN HET BESTUUR DER STICHTING (i.O.) TE DOEN. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1. VOORSTEL TOT HET BETUIGEN VAN ADHESI AAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING IO"WELVAARTSBEVORDERING GROOT-WEST-BRABANT" EN DAARVAN ME DEDELING AAN HET BESTUUR DER STICHTING' ('iOTE DOEN. De voorzitter licht toe, dat het in de bedoeling van de stichting lag, dat alle raden van de gemeenten, genoemd op pagina 3 van het voorstel vanavond over dit onderwerp zouden vergaderen. Het vergaderen van deze raden op een en dezelfde avond moet gezien worden als een bliksemaktie tot steun aan de stichting; tevens heeft deze bliksemaktie een propagan distisch karakter. On hieraan zoveel mogelijk kracht bij te zetten mocht hierover geen vroegtijdige publikatie worden gedaan en moest de raad in een spoedvergadering worden bijeengeroepen. Voor de gemeente Halsteren zal het betuigen van adhesi voorlopig geen financiële gevolgen met zich brengen. De eerste kosten zullen door de 4 grote gemeenten t.w. Bergen op Zoom, Breda, Oosterhout en Roosendaal worden gedragen. Het lid Lodders heeft zich bij het lezen van het voorstel afgevraagd: wat gaat deze zaak de gemeente Halsteren weer kosten. Nu de voorzitter dan iets over de financiële consequenties heeft verteld, zou hij toch wel gaarne vernemen of er al een raming is gemaakt, waaruit kan worden afgeleid wat de gemeente te zijner tijd zal moeten bijdragen om de stichting, eenmaal opgericht, in stand te houden en te doen floreren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 46