VJ- •7- f. Het lid van Isselt betreurt het, dat tot op heden nog niemand van de dienst openbare werken de toestand van de woning Zoekweg 58 heeft opgenomen. Hij heeft hierover al eerder in een raadsvergadering ge sproken. Het huis ziet er verveloos uit. De voorzitter heeft het genoteerd en zal de dienst openbare werken hierover rappelleren. g. Het lid van Isselt zou gaarne de publikatiekast aan de zijgevel van het gemeentehuis een andere plaats geven. Hij vindt het geen fraai pronkstuk aan dit mooie gebouw. De voorzitter vindt de suggestie een overweging waard. h. Het lid Lodders vraagt of de gemeente stappen kan ondernemen zodat het vuil, dat voor de woning Halsterseweg 205 langs de weg wordt ge deponeerd, wordt verwijderd. Tevens wil hij hierbij onder de aandacht brengen, dat het trottoir ter plaatse wordt stukgereden. De voorzitter zal een onderzoek laten instellen. i. Het lid Moerbeek heeft vernomen, dat de heer Nefs, wonende aan de Sohelpstraat, zijn noodwoning moet verlaten en afbreken, terwijl hij nog woonvergunning heeft. Het is Nefs niet mogelijk om spoedig andere woonruimte te vinden. Hij vraagt of de woningcommissie omtrent deze zaak is ingelicht. Het gezin Nefs zal toch niet op straat gezet worden. De voorzitter stelt het lid Moerbeek gerust met de woorden, dat de zaak niet me^vzo urgent is als aanvankelijk leek. De grond van de noodwoning is niet nodig, terwijl de woningbouw hiervan geen stagnatie ondervindt. j. Het lid Nefs informeert of het wel juist is, dat de aarding van de aan te leggen stopcontacten aangesloten worden op de waterleiding van de douchecellen. De voorzitter zegt een onderzoek toe. k. Het lid Nuijten zou gaarne zien, dat de weg - nu de bomen nabij het klooster langs de Halsterseweg zijn gerooid - aldaar wordt verbeterd. Ds voorzitter heeft van de opmerking aantekening gemaakt, 1. Het lid van der '.feegen informeert waarom de gemeente de gronden va,n Testers heeft onteigend. De voorzitter antwoordt, dat het is gebeurd in het belang van de volkshuisvesting o.a. voor woningbouw, wegen, plantsoenen, scholen etc. Het begrip volkshuisvesting is rekbaar. »Het lid van der Neegen zou dan ook gaarne zien, dat de gronden hiervoor gebruikt werden. m. Het lid Moerbeek heeft bemerkt, dat de te verzenden post thans gefran keerd wordt. Nu moeten alle semi-gemeentelijke instellingen hun eigen post frankeren met postzegels. Hij zou willen zien, dat deze instel— w lingen hiervoor een voorschot van de gemeente ontvangen. De secretaris zegt toe naar behoefte een regeling te zullen treffen. Het lid Lodders wil deze instellingen gefrankeerde enveloppen geven, D© secretaris is hiervan direct geen voorstander, maar zegt gaarne toe het een en ander te zullen overwegen en naar een bevredigende oplossing te zullen streven. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter te 20,10 uur de openbare Raadsvergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De secretaris, De voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 45