Het lid van der Weegen zal de zaak duidelijker stellen en zou gaarne daarom antwoord willen hebben op de volgende vragen: a. voldoen de huidige ambtenaren vanlde dienst openbare werken niet;/ b. is er behoefte aan een ambtenaar 1e klas bij de dienst Openbare Werken; o. kunnen de huidige ambtenaren geen promotie maken. De voorzitter deelt mede, dat de raad:zelf in zijn vergadering van 9 maart 1960 antwoord heeft gegeven op de eerste twee vragen. Wat-vraag 3 betreft kan spreker opmerken, dat over de nieuw te benoemen kracht de raad zal beslissen. Het lid van der Weegen heeft dan de gelegenheid om hierop terug te komen. Echter wil spreker wel onder de aandacht brengen, dat de eerste gedachte uitgaan naar een ambtenaar, die-In het bezit is van het H.T,S-diploma weg- en waterbouwkunde. Het is helemaal niet zeker dat er onder de sollicitanten een is, die aan de gësteldè eisen voldoet. De zittende ambtenaren kunnen natuurlijk ook reflecteren. Uiteindelijk gaat het om een goede uitoefening van de dienst openbare werken. Het lid van der Weegen zal thans hierop niet verder voortborduren; het beleid van het gemeentebestuur is vroeger niet altijd zo geweest. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming 'conform het voorstel van burge meester en wethouders besloten. 49e wijziging begroting 1939. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten diverse posten van de begroting 1959 "te wijzigen. RONDVRAAG. a. Het lid Baartmans vraagt hoe het staat met het onderzoek inzake de oprichting van een gascommissie De voorzitter antwoordt, dat omtrent deze zaak enige brieven zijn uitgegaan. Zo gauw de antwoorden binnen zijn, zal deze kwestie in de raad aan de orde worden gesteld. b. Het lid Heijligers zou gaarne zien, dat er"maatregelen genomen werden tegen het storten van huisvuil langs de Kladseweg. Je voorzitter heeft hiervan aantekening gemaakt. c. Het lid van Isselt zou gaarne vernemen of er al stappen zijn onder nomen om tot éen bovengemeentelijke regeling inzake de gasbedrijven in de omgeving te komen bijv. door het instellen van -een st-reekorgaan. De voorzitter deelt mede, dat deze zaak eveneens nog niet voor behan deling rijp is. d. het lid van Isselt heeft vernomen, dat in de douchecellen op de tennis banen van het sportpark butagas zal worden gebruikt. Het lid van Wezel deelt mede, dat dit nog niet precies bekend is. Dit is afhankelijk van de kosten. e. Het lid van Isselt meende, dat in de raadsvergadering van 15 januari 1959 was besloten om een verwarmingsapparatuur in de hall van huize De-Beek aan te leggen. Dit is nog niet geteurd. Is dit niet te ver wezenlijken? De voorzitter gelooft zeker, dat dit realiseerbaar is. Sinds een jaar is in dit gebouw gas aanwezig; de lokalen van de dienst openbare werken en sociale zaken worden ook door middel van gas verwarmd. Vermoedelijk zal hiervoor geen krediet aanwezig geweest zijn. Spreker schat de kosten op 700,Hij zegt toe te trachten in de volgende raads vergadering met een voorstel om krediet te komen, zodat voor het volgend winterseizoen de zaak afgewerkt is. J j."

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 44