03 -5- 7. VOORSTEL TOT HET AANKOPEN VAN AANDELEN. Het lid Moerbeek zou gaarne vernemen, waaruit het bedrag ad 45.000, bestaat, waarover de gemeente volgens het voorstel de beschikking heeft. De secretaris deelt mede, dat dit bedrag in de loop der jaren is ontstaan door verkoop van volledig afgeschreven gemeente-eigendommen. Slechts is hiervan 3«000,in effecten belegd; met het restant t.w. 42.000,-- worden kapitaalswerken gefinancierd. Het lid Lodders vraagt of dit bedrag niet het totaal van saldi-reserves van voorgaande jaren is. De secretaris ontkent dit. De saldi-reserves zijn tesamen ongeveer 3 ton groot en worden op een ander hoofdstuk verantwoord. Het lid van Elzakker informeert wat de bank met dit geld zal gaan doen. De voorzitter zegt, dat volgens mededeling van de bank het maatschappe lijke kapitaal van de bank te laag is in verhouding met het kapitaal van de bank, dat in omloop is. Het lid Lodders informeert wat momenteel met die 42.000,wordt ge daan en of ze eventueel vrij gemaakt kunnen worden. De secretaris zegt, dat dit bedrag thans wordt gebruikt voor de finan ciering van kapitaalswerken. Voor het aandeel-bedrag sluit de gemeente met de bank een geldlening, zodat ook in de financiering geen moeilijkheden onstaan. Het lid van der Weegen ziet in het gedane voorstel voor de gemeente een financiëel voordeel. De voorzitter denkt hetzelfde. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 8. WIJZIGINGEN BEGROTINGEN. 8e wijziging begroting i960. Het lid Nui.jten informeert of de gemeente nog meer uitgaven inzake grens wijziging heeft te verwachten. De voorzitter zegt, dat de grenswijzigingsprocedure nog niet ten einde is. Er zullen zeker nog uitgaven gedaan moeten worden. Het lid van Elzakker heeft tegen het voteren vah bedragen voor deze zaak geen bezwaar, daar de gemeente dat geld straks toch weer terugkrijgt. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burge meester en wethouders besloten. 9e wijziging begroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10e wijziging begroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten enige posten van de begroting i960 te wijzigen. 11e wijziging begroting 1960. Het lid van der Weegen informeert, wat voor een kracht het hoofd van de dienst openbare werken heeft aangevraagd. De voorzitter deelt mede, dat thans alleen maar een krediet gevoteerd behoeft te worden ter uitvoering van het raadsbesluit van 9 maart i960. De raad heeft toen besloten wat voor een nieuwe kracht aangetrokken zou worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 43