H2- Het lid van der Weegen vindt het helemaal niet noodzakelijk, dat er eerst een verzoek bij de gemeente moet binnenkomen, alvorens de gemeente tot de aanleg van speelruimten overgaat. De behoefte eraan is in de gehele gemeente aanwezig. De jeugd is hiermede gediend. Het lid van Elzakker is het met de gedachte van het lid van V/ezel eens De voorzitter deelt het lid Bogers mede, dat zijn verzoek in over weging zal worden genomen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. Tenslotte wordt ook conform de voorstellen van burgemeester en wethouders genoemd onder de punten 13 en 14, besloten. 3. VOORSTEL TOT HET AANGAAN VAN EEN GELDLENING. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform hét voorstel van burgemeester en wethouders besloten met de N.V. Bank voor'Nederlandse Gemeenten een geldlening ad 54.000,te sluiten, koers 97%, looptijd 25 jaar, rente A'sf per jaar. 4. VOORSTEL VASTSTELLING VERGOEDING ART. 101 BIS LAGER-ONDERWIJSWET 1920 OVER 1959. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform.het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om een bedrag ad ,1.688,89 uit te betalen aan het bestuur van de r.k. meisjesschool te Halsteren als beloning voor de vakonderwijzeres 5. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN ZEKERHEID. Het lid Lodders is van mening, dat de raad - gelezen de laatste berichten in de courant - steeds een verkeerd besluit heeft genomen. De gemeente kon namelijk vóór 1 april 1960 alleen de top van het hypotheekbedrag garanderen; thans echter het gehele bedrag. De oorzitter antwoordt, dat de gemeente van 1 april 19&0 af voor 90% van het totale bedrag zekerheid kan stellen. Voordien was dit alleen maar voor het bedrag gelegen tussen de 60% en 90% van het totale bedrag. Een en ander kwam steeds door middel van een ingewikkelde clausule in het raadsbesluit tot uitdrukking. De gemeente heeft steeds aldus gehandeld. Mocht de zekerheidstelling in het onderhavige geval niet meer op de oude j voet kunnen -plaats vinden dan neemt hij evenwel aan, dat de raad bij aan vaarding van het voorstel eveneens, besloten heeft zekerheid te stellen op grond van de nieuwe regeling. Hierna wordt zopder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot het stellen van zekerheid voor de betaling van hoofdsom en rente van leningen onder verband van eerste hypotheek eventueel conform de per 1 april jongstleden van kracht geworden nieuwe voorschriften, aangegaan cLpor: 1. J.J.M, de Groot, Bergen op Zoom, Ligusterstraat 10; 2. J.C. van Eekelen, Halsteren, Halsterseweg 204. 6. VOORSTEL VASTSTELLING OPCENTEN PERSONELE BELASTING. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om in het belastingjaar 1960/1961 t.b.v. de gemeente 150 opcenten op de hoofdsom vian de personele belasting te laten heffen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 42