Hf -3- Het lid Baartmans informeert of de Jaeger ook een onderzoek naar deze materie instelt; De voorzitter weet, dat de Jaeger een chemisch rapport heeft laten opstellen. Spreker dringt er bij de raadsleden nogmaals op aan, niet langer over deze zaak in het openbaar te discussiëren. Dit is niet tactisch. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. ad. 12 verzoek scan G.Ernest. Schoolstraat 46, Halsteren om restitutie hondenbelasting. Het lid Heijligers deelt mede, dat G.Ernest ook al in Steenbergen over het eerste halfjaar i960 hondenbelasting heeft betaald. De voorzitter antwoordt, dat de gemeentelijke verordening thans geen ander besluit mogelijk maakt. Spreker zegt toe, dat de ver ordening te zijner tijd op dit punt gewijzigd zal worden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. ad. 15 speeltuin De-Beek. Het lid Bogers vraagt of er te Halsteren al een speeltuin bestaat. De voorzitter antwoordt bevestigend. Deze is gelegen aan de Jan van den Berghstraat. Omdat de Ontspanningsvereniging De-Beek al enige malen bij het gemeentebestuur hierop heeft aangedrongen ie het college van burgemeester en wethouders met dit voorstel gekomen. Het lid Bogers zou ook wel eens graag een speeltuin in lepelstraat zien. Het lid Moerbeek merkt op, dat het hier niet gaat om het feit; de een een speeltuin dan de ander ook. Er moeten wel degelijk motieven aan te halen zijn om een speelruimte in te richten. Naar zijn mening is te Lepelstraat speelruimte genoeg voor de kinderen. Hij zou daarom ook meer voelen voor een speelruimte te De-Poort. Daarbij komt verder nog, dat men naar de dichtheid van de bevolking moet kijken. Het lid Lodders is het niet helemaal eens met het lid Moerbeek. De kinderen kunnen in Lepelstraat alleen maar op straat spelen. Dit kunnen de kinderen in de sndae dorpen ook doen. Het lid Moerbeek merkt op, dat er nog nimmer een verzoek van een of andere vereniging van Lepelstraat is binnengdsomoi om aldaar een speeltuin of speelweide aan te leggen. Het lid Bogers informeert of soms bij het aan te leggen sportpark te Lepelstraat een speelweide voor de kinderen wordt ingericht. De voorzitter antwoordt, dat aldaar alleen een speelweide wordt gemaakt voor de kinderen om in schoolverband te sporten. Deze speel weide is dus niet voor iedereen en niet altijd toegankelijk. Hij raadt daarom het lid Bogers aan de inwoners van Lepelstraat hiervoor warm te maken en een verzoek tot het gemeentebestuur te laten richten. Dit vergemakkelijkt in deze het beleid van burgemees ter en wethouders. Het lid Baartmans juicht het toe, dat de gemeente speelweiden voor de jeugd aanlegt. De kinderen zijn ook al aan zoveel verboden onderworpen; zo hebben zij toch de gelegenheid zich uit te leven. Het lid van Wezel merkt op, dat de jeugd zich niet laat opsluiten. De praktijk heeft dit bewezen; speeltuinen zijn niet de ideale op lossingen meer. Open speelruimte is het beste.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 41