Tevens zal uit de uit te brengen adviezen blijken, welke maatre gelen in^ deze genomen dienen te worden. Het lid Nui.jten informeert of deze kwestie betrekking heeft op de weilanden van de heer van Boxtel. De voorzitter antwoordt, dat het thans gaat om de lozing in de Grote Melanen. Het lid Moerbeek vindt het vreemd, dat de gemeente nu al 250, aan de heer de Jaeger gaat betalen, terwijl het helemaal nog niet zeker is, dat de gemeente in deze schuld heeft. Door zo te handelen erkent de gemeente toch, dat de Jaeger in zijn recht staat. De voorzitter deelt mede, dat bekend is, dat de Jaeger de riolering wil' afsluiten. Het gemeentebestuur is van mening, dat dit niet mogelijk is; men mag nu wel zijn recht zoeken, maar niet nemen; daarvoor zijn de rechterlijke instanties. Zou evenwel de Jaeger toch zijn gedachte tot uitvoer hebben gebracht, dan zal de gemeente in een kort geding haar recht moeten zoeken. Door conform het voorstel te handelen worden nog geen rechten van anderen erkend, maar slechts een gerechtelijke procedure hangende het onderzoek, voorkomen. Het lid Nuijten informeert, waarover de heer de Jaeger precies klaagt. De voorzitter antwoordt, dat de heer de Jaeger van mening is, dat hij in de Melanen meer dan alleen hemelwater ontvangt. Spreker raadt de raad af in deze openbare vergadering nog langer over deze zaak te discussiëren, omdat toch nog niet gehandeld kan worden. Een definitief besluit inzake de lozing van afvalwater in de Melanen kan de raad toch niet nemen. Daarbij komt nog, dat volgens de heer de Jaeger deze aangelegenheid al jaren loopt, zodat S, la minute geen besluit noodzakelijk is. Het lid van der Weegen zou deze zaak willen aanhouden. De raad dient in deze eerst beter georiënteerd te zijn alvorens hij een besluit kan nemen. De voorzitter brengt nog in het midden, dat de heer de Jaeger vandaag nog telefonisch heeft medegedeeld, dat hij genegen is de Melanen aan de gemeente verkopen. Het lid Lodders heeft op deze mededeling zitten wachten. Hij is hier een voorstander van. Naar zijn mening is de gemeente fout. De gemunte loost wel degelijk in de Melanen. De voorzitter wijst erop, dat het beter is, thans nog geen uit spraak te doen. Het is raadzamer hiermede te wachten totdat alle gegevens gedocumenteerd op tafel liggen. Het lid Moerbeek kan zich hiermede verenigen. Het lag ook niet in zijn bedoeling door het stellen van een vraag een disoussie uit te lokken. Hij wenste alleen maar geïnformeerd te worden, De voorzitter zegt, dat het college van burgemeester en wethouders zich eerst nog moet beraden over het telefonische voorstel van de heer de Jaeger. Daarvoor is nog geen gelegenheid geweest. Het lid Lodders zou toch -wel gaarne zien, dat het nieuwe aanbod van de Jaeger ook in béhandeling werd genomen. De voorzitter merkt op, dat voorg.1: het bedrag, dat de Jaeger vraagt een rol speelt. Het lid van Elzakker stelt vïoor deze gehele zaak te laten rusten totdat de Jaeger een vraagprij,s heeft gedaan. voorzitter is er van overtuigd, dat beide partijen onherroepelijk met een grondig onderzoek gediend zijn. Daarom zou hij hiermede willen beginnen. Daarnaast kan dah het andere verzoek in behande ling genomen worden. 'r- Het lid van Elzakker is niet erg enthousiast over het voorstel van burgemeester en wethouders. Spreker vindt deze handelswijze ge vaarlijk en zou liever niets toezeggen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 40