J -3- Voor beplanting werd 4«000,-- geïnvesteerd. 5Bijzondere gebeurtenissen waren» 1. Opening Wit-Gele-Kruisgebouw Lepelstraat 2. Ingebruikstelling voorbezinkingsinstallatie Halsteren 3. Ingebruikstelling zwem- en badgelegenheid Oosterschelde Halsteren 4. Uitbreiding sportpark Halsteren met 2 tennisbanen. 5. Gedeeltelijke openlegging van het uitbreidingsplan "Be-Beek" 6. Nieuwbouw grossierderij "De Kroon" 7. Vestiging plastic-industrie Verhage en van der ffieulen. Op geheel ander gebied beleefden wij» 1. Grote demonstratie van de Juniorendagen van de Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond, Diocees Breda op het sportpark alhier 2. Contact tussen onze gasten uit Bayeux met gemeenteraad en gemeente- personeel van Halsteren 3. Edelmoedige offervaardigheid onzer ingezetenen', culminerend in de grote opbrengst ten bate van de Vluchtelingen en van de ramp slachtoffers te Fréjus. Heren leden van de raad, vrat i960 betreft biedt het programma voorlopig het volgende» 1Werkgelegenheid; a. De Ijzërgieterij van Mechelen zal binnen enkele maanden haa.r nieuwe industriehal openen met de aanvankelijke bezetting van 50 man personeel, welk aantal men tegen het einde van i960 tot" circa 100 hoopt op te voeren. b. De N.V. Plametha zal zeer binnenkort een bedrijfsruimte van circa 25OO m2 aan het bestaande oppervlak toegevoegd hebben. 2Ohderwi.is, sport en volksgezondheid» Het r.k. schoolbestuur wil komen tot een nieuwe- voorlopig vierklas- sige - lagere school in het uitbreidingsplan "De-Beek"; De r.k. kleuterschool te Halsteren zal over enkele maanden met <5(5n lokaal verrijkt zijn, terwijl de r.k. lagere jongensschool te Lepel straat 2 lokalen aan de bestaande school zal toevoegen; Gestreefd wordt naar een begin van aanleg van het sportpark Lepelstraat m het komend najaar, terwijl in het sportpark Halsteren v<5ór het a. s. seizoen kleedruimte voor tennisbanen en verharding van alle paden aan de orde zijn; In het uitbreidingsplan "De-Beek" zal op korte termijn een speelplaats voor de jeugd kunnen worden gecreëerd; Naar verwachting kunnen althans de plannen voor een zuiveringsinstal latie te Lepelstraat dit jaar gereedkomen. 3Volkshuisvesting» Zeer binnenkort zal begonnen worden met de realisering van een klein winkelcentrum in "De-Beek'.' Het aantal te bouwen woningwetwoningen is nog niet bekend, terwijl de belangstelling voor particuliere bouw onder meer hierin tot uitdrukking komt, dat op dit ogenblik reeds 54 aanvragen voor premiebouw zijn doorgezonden naar de Provinciale Directie van de Volkshuisvesting te s-Hertogenbosch. Gezien de ook overigens blijkende belangstelling voor particuliere bouw zullen Uw raad spoedig voorstellen tot verder bouwrijpmaken en eventueel aankoop van gronden bereiken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 3