GEMEENTE HALSTEREN 3J a_g_ej_d_a_4 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren* gehouden op woensdag 6 april 1960 te 19.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIG» voorzitter» secretaris s leden» Mr A,J.M.Eikhuizen,burgemeester; J. van Elzakkerj Jac. van Wezel, wethouder A,C.M.Segere, tijd.wethouder JPGBaartmansGJM.H.Bogers M.van Elzakker, C.J.Heijligers, G.A.van Isselt, C,Lodders, M.P.C, Moerbeek, C.Nuijten, A.Nefs en W.v.d.Weegen* AFWEZIG met kennisgeving wegens ziekte» P.v.d. Watering, wethouder. 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen, 3. Voorstel tot het aangaan van een geldlening. 4. Voorstel vaststelling vergoeding art.101bis Lager-onderwijswet 1920 over 1959. 5. Voorstel tot het verlenen van zekerheid. 6. Voorstel vaststelling opcenten personele belasting. 7. Voorstel tot het aankopen van aandelen. 8. Wijzigingen begrotingen. 9. Rondvraag. OPENINu, De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed, 1. VASTSTELLING NOTULEN. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de openbare raadsver gadering van 9 maart 1960 onveranderd vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie bijlage I. De stukken vermeld onder de punten 1 tot en met 11 worden voor kennisge ving aangenomen. ad. 16 brief van J. de Jaeger. Bolwerk Zuid 60 te Bergen op Zoom, inzake afvoer riool- en ander afvalwater. Het lid Moerbeek zou gaarne nadere toelichting hebben op het door burgemeester en wethouders gedane voorstel. De voorzitter kan niets toevoegen aan het voorstel. Was dit wel mogelijk, dan zou geen grondig onderzoek noodzakelijk zijn. Enigo instanties moeten worden ingeschakeld om aan het daglicht te brengen, wie in deze schuldig is of dat er geen schuldenaar bestaat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 39