-14 trottoirs in diverse straten in het dorp Halsteren - niet in de wegen commissie is behandeld. Hij heeft geen bezwaar tegen deze uitgave, maar zou toch gro,ag willen vernemen, wanneer in de straten Zoekweg en Vosse- pad, waar al jaren huizen staan, een trottoir zal worden gelegd, voorzitter heeft het genoteerd en zal bekijken of spoedig aan het verlangen tegemoet zal kunnen worden gekomen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten en het krediet beschikbaar gesteld. 5e wijziging van de gemeentebegroting 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6e wijziging van de gemeentebegroting 196O. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7e wijziging van de gemeentebegroting 1960. Het lid van Isselt informeert of voor de 5e mei i960 extra feesten zullen v/orden georganiseerd. Het lid Lodders vraagt of de feesten van de 30e april en de 5e mei i960 gecombineerd zullen worden. Het lid van Elzakker antwoordt als voorzitter van het Oranje-comitd, dat de oranjefeesten op 30 april gewoon doorgaan, zoals elk ander jaar. Voor de 5G mei i960 zullen extra feesten worden georganiseerd; hiervoor zijn reeds diverse contacten gelegd. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om een extra krediet ad 1.000, beschikbaar te stellen. 20. RONDVRAAG. De voorzitter stelt voor de rondvraag achterwege te laten daar de raads leden bij de behandeling van de begrotingen de gelegenheid hebben gehad het algemene beleid van de gemeente te bespreken. Daar geen der raadsleden meer het woord verlangt en niets meer aan de orde _s, sluit de voorzitter te 23.05 uur de openbare raadsvergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren op De voorzitter, De secretaris.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 38