nSarr^ïïntrdo0eeral Verk°°ht- Het nlet m0geli3k °m nu n0g aen ?«lï1L^^Tghoïrmetnietpr^teUe!Stean4e hoM*n -13- van de bedrijven en de begroting van de Algemene Dienst, inclusief 1e vastge^ldZ°nder hoofdeli^ke stemming onveranderd conform de concepten 19WIJZIGINGEN BEGR0TING yan de gemeentebegroting 1939 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform h£t voorstel van burgemeester en wethouders deze wijziging vastgesteld, 4_9e_wijziging •van de gemeentebegroting 1959 Zonder hoofdelijke stemming*wordt conform hét voorstel van burgemeester en wethouders deze wijziging vastgesteld tebegroting en 1e wijziging van de besrotinfr var het grondpedrijf voor 1950u Het lid ^r_|man£ vindt in het voorstel van burgemeester en wethouders een onre^e ijkheid zitten. De uitgaaf ad 750,-- zal namelijk aan de oekwaarae van de gronden worden toegevoegd, Deze lasten zullen dan uitsluitend door de nieuwe industrieën gedragen moeten worden terwijl de reeds aanwezige industrieën hiervan profiteren. X2£?_5iiiie£ zegt, dat het in de bedoeling ligt, dat deze uitgaven een op de gronden komen te drukken, die nog verkocht zullen worden. IfiSriSans vindt het niet juist, dat nu deze gronden voor een nogere prijs per m2 verkocht worden, dan de reeds verkochte grond. e voorzitter antwoordt, dat daar thans niets meer aan te doen is; do gemeenoe kan toch niet aan de reeds gevestigde industrie een navordering Het lid ^aa^Lm^is kan dit wel begrijpen maar vindt het toch niet juist. llgt :°n' dat de toekv'aarde van ie gronden van hot industrie c?nt per m2 de jonden zijn tot heden verkocht voor 50 cent p m ïerm zou men dus een kleine compensatie kunnen zien. De Ho ^•°°r^lt"^-GT v6®1"11 mede' d3rb-1het beter zou zijn geweest, dat de gemeente de ff° ï10^ had.verkockt» toen deze bouwrijp was. Echter verkeerde bewandelen8 1/0831 6631 awangpositie en een andere weg was toen niet te De Secretaris brengt nog onder de aandacht, dat de raad toen zelf tot verkoop van de gronden heeft besloten. De raad was dus toen een andere v^df ^f^en; Z6lfS de &rond om niet8 Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders de opgenelde begrotingswijzigingen vastgesteld 3e wij zigmg _d_ei- ^emeentebegrotingj£60. rasigesTeicl. Het iici laders informeert welke kleur licht de lampen zullen geven. De voorzitter antwoordt; wit. 6 Het lid Lodders vraagt of de lampen met rood licht duurder in aanschaf Z1 J n beaamt, dat natrium vooral in het gebruik duurder is en m meae at alleen in straten met doorgaand verkeer deze soort lampen gebruikt worden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemees oer en wethouders besloten Hot lid va_n_lssel_t wijst er op, dat deze aangelegenheid - het leggen van StUrGHi

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 37