-12- ïïet lid van Isselt stelt voor om een raadscommissie te benoemen, die deze zaak kan bestuderen. De voorzitter vindt dit een geheel nieuw geluid in deze materie. Hij zal zich bezinnen en deze zaak in een vergadering van burgemeester en wet houders beraden. Tezijnertijd zal hij dan op deze aangelegenheid terug komen. Het lid van der Weegen leest uit de begroting van het gasbedrijf, dat van Overveld in 1959 2200 uren voor dit bedrijf heeft gewerkt. Wanneer hij als vast werkman bij het gasbedrijf was aangesteld, zou. hij een be hoorlijk loon hebben kunnen verdienen. ■^e voorzitter gelooft, dat het lid van der Weegen van Overveld in vaste dienst wil aanstellen en in een andere loongroep wil indelen. Spreker zal ook deze zaak bekijken. Momenteel is het ogenblik hiervoor nog niet aangebroken; wellicht in de naaste toekomst. Men moet er voor waken, dat het gasbedrijf te zwaar wordt belast, WONINGBEDRIJF, Het lid van Isselt informeert of het antwoord van het college van burgemeester en wethouders betrekking heeft op de woning Zoekweg 28, De voorzitter zegt, dat het antwoord het algemene beleid in deze weer geeft. Het heeft dus betrekking op de onkosten aan woningen na verlating ervan. Het lid van Isselt merkt op, dat het hem thans te doen is om de mensen, die een gemeentewoning gaan betrekken, die door een ander gezin wordt verlaten,De voorzitter deelt mede, dat de gemeente dan te maken heeft met de mensen, die de woning hebben verlaten. Het lid van Isselt is nog niet content. Hij verklaart, dat het voorge komen is, dat een woning door een gezin, bestaande uit tien personen, werd verlaten. Gezien het gezin, was de woning goed bewoond, maar zo'n woning heeft natuurlijk veel meer te lijden gehad, dan wanneer die slechts door twee personen zou zijn bewoond. De mensen, die deze woning nu toegewezen krijgen, kunnen over de toestand van de woning niet te spreken zijn, maar betrekken deze wel, omdat zij vrezen anders voorlopig voor geen andere woning een vergunning te krijgen. Moeten deze laatste mensen, wanneer zij de woning gaan oppoetsen door haar bijvoorbeeldop- nieuw te behangen en te verven, dit zelf betalen. De voorzitter zegt toe, deze zaak aan een grondig onderzoek te zullen onderwerpen en bekijken of ten behoeve van deze mensen nog iets gedaan zal kunnen worden. ALGEMENE DIENST. Volgnummer 550. Het lid van der Weegen betreurt het, dat er nog steeds geen logopaedisto aan de scholen verbonden is. Hij zou gaarne hiervan de reden vernemen. voorzitter zegt, dat de schoolbesturen in deze het zeggenschap hebben. Momenteel wordt wel individueel enige steun gegeven. Het lid van der Weegen vindt dit jammer voor de kinderen. Volgnummer 592. Het lid van der Weegen zou gaarne zien, dat iedereen die het aanvroeg, een studietoelage uit het gemeentelijk studiefonds zou ontvangen. Of is hiervoor te weinig geld beschikbaar. voorzitter antwoordt, dat de studietoelage van de gemeente slechts een kleine aanvulling is op de studiekosten. De personen, die deze kleine aanvulling onherroepelijk niet kunnen missen, komen er voor in aanmerking. Daar geen der raadsleden meer het woord verlangt worden de begrotingen

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 36