De voorzitter deelt mede, dat de gemeente het model van het Centraal orgaan heeft overgenomen. Het advies van de bonden over dit model loopt niet parallel. Echter zou hij willen adviseren de concept-regeling te aan vaarden. In de toekomst zal de regeling in verband met de praktische ervaring nog wel wijziging ondergaan. Dan zal gelijk met het verlangen van de bonden rekening kunnen worden gehouden. Het lid Lodders informeert, waarom de banken jaarlijks aan burgemeester en Y/ethouders het bedrag, dat door de ambtenaren gespaard is, moeten opgeven. De voorzitter zegt, dat dit noodzakelijk is voor het uitbetalen van de premie. Het lid Moerbeek Y/ijst er op, dat door deze regeling de laagst bezoldigden de grootste premie krijgen. Het lid Baartmans merkt op, dat de ambtenaar, die een spaarbankboekje heeft er het beste aan toe is, daar deze zijn spaargelden kan laten over schrijven op het nieuwe spaarbankboekje. De voorzitter antwoordtdat elke ambtenaar maximum 90»-- c-a'n premie kan ontvangen ook al heeft hij meer dan 600,-- per jaar gespaard. Het lid Lodders informeert hoe de regeling is van ambtenaren, die mot pensioen gaan en sparen. De voorzitter wijst hiervoor naar artikel 7» 2e lid, van de regeling. Hierna v/ordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten en de concept "Spaarregeling 1960" vastgesteld. VOORSTEL TOri .IJZIGIHG VAN DE VLEESKEÏÏRIHG5VER0RDEHIHG. Het lid Huijten vraagt of bij de voorbespreking van deze aangelegenheid ook rekening is gehouden met de bev/oners van De Poort, die georganiseerd zijn in Bergen op Zoom. Zijn de Bergse organisaties ook gehoord? De voorzitter antwoordt, dat de verordening voor de gehele gemeente geldt. Alle mensen in de gemeente Halsteren moeten deze regeling nakomen en naleven. Het lid Huijten meent, dat in de gemeente Bergen op Zoom het vlees meer opbrengt dan in de gemeente Steenbergen. De voorzitter merkt op, dat bij de gehouden bespreking is gebleken, dat dit niet het geval is. Het lid van der Weegen zou willen vernemen of de mensen van Halsteren, die een dier te slachten hebben in de noodslachtplaats te Steenbergen hun eigen slager mogen meebrengen. De voorzitter zegt, dat aan deze noodslachtplaats een slager verbonden iszij moeten van zijn diensten gebruik maken. Het is wel mogelijk, dat zij iemand meenemen om het dier uit te ponden. Het lid Huijten is er voor, dat de Poortenaren de gelegenheid krijgen om gebruik te maken van het abattoir van de gemeente Bergen op Zoom. De voorzitter zegt, dat dit momenteel niet mogelijk is, maar met de huidige vervoersmiddelen ziet hij in deze regeling voor de Poortonaren geen bezwaar om naar Steenbergen te gaan. Er is geen bezwaar om een dier door en bij een slager Tronende aan De Poort uit te ponden. Het lid Moerbeek wijst er op, /dat voor de afloop van de regeling onder zocht zal v/orden of de gemeente Halsteren niet beter bij de kring Bergen op Zoom kan aansluiten. /_dat het een overweging waard is, De voorzitter zou eerst met deze nieuwe regeling in zee v/illen gaan. Tegen de tijd, dat de gemeenschappelijke regeling met Steenbergen teneinde loopt, heeft de gemeente ook ervaring opgedaan met deze nieuwe regeling en kan Yrorden nagegaan wat voor de Halsterse gemeentenaren het beste is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en Y/ethouders besloten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 33