-8- 12. VOORSTEL TOT HET GEVEN VAN STRAATNAMEN. Het lid van der Veegen mist de naam van generaal Winkelman in het voor stel van burgemeester en wethouders. Voor zover hij zich kan herinneren is in de raadsvergadering, waarin de laatste straatnamen zijn gegeven, toegezegd, dat de eerstgenoemde naam bij een volgende gelegenheid aan de beurt zou komen. Hij zou deze naam alsnog in het voorstel willen opnemen. Tevens zou bij de eerstvolgende straatnaamgeving nog een per soon in deze gemeente worden herdacht. Ook deze naam ontbreekt in het voorstel De voorzitter gelooft, dat - gezien de particuliere bouw in deze gemeente het nog wel eens zal voorkomen, dat de raad met straatnaamgeving zal worden geconfronteerd. Op het ogenblik heeft hij er geen behoefte aan om andere namen bij de raad te introduceren. Het lid van Isselt betreurt het, dat de wegencommissie niet vrij is ge weest met het zoeken van straatnamen. Er is naar zijn mening dwang van bovenaf op de wegencommissie uitgeoefend. Het lid Lodders voelt er niets voor andere namen in het voorstel op te nemen. Thans wordt er een muziekwijk gecreëerd. 'Wanneer andere namen v/orden ingevoegd, dan gaat het harmonisch geheel verloren. Het lid van Isselt merkt op, dat erindeheer en dame, die zoeven werden bedoeld misschien ook wel muziek zit. Het lid vanWe zei antwoordt het lid van Isselt, dat in de wegencommissie openhartig over de straatnaamgeving is gesproken. Tenslotte is er toch een eenstemmig advies uit de bus gekomen. Hij begrijpt de opmerking van het lid van Isselt niet. Het lid van der Weegen informeert of wethouder van Wezel de namen waar over hij heeft gesproken kan herinneren. Het lid van Wezel zegt, dat in de wegencommissie de zaak goed is bekeken, zodat hij er niets voor voelt om het voorstel van burgemeester en wet houders te veranderen. De voorzitter vraagt of er raadsleden zijn, die het voorstel van het lid van der Weegen steunen. Het lid van der 'Weegen zou alleen uit de mond van de voorzitter willen vernemen of aan de door hem bedoelde personen ook bij straatnaamgeving in de toekomst aandacht zal worden geschonken. De voorzitter ant\?oordt bevestigend. Hierna wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 13. VOORSTEL TOT VASTSTELLING SPAARREGELING GEMEENTE-AMBTENAREN. Het lid van der Weegen vindt de voorgestelde regeling iets moois voor die ambtenaren, die inderdaad kunnen sparen van hun salaris. De lagere ambtenaren zullen dit zeker niet kunnen doen. Zij verdienen te weinig. Wanneer de salarisverhoging een feit is geworden, dan zullen zij deze verhoging hiervoor misschien kunnen gebruiken.. Zo niet, dan zou een gratificatie hen in de gelegenheid kunnen stellen van de spaarregeling gebruik te maken» De voorzitter wijst er op, dat de onderwerpelijke regeling al voor de laagst bezoldigde gelegenheid geeft om te sparen, daar het minimum spaarbedrag op 1,-- is gesteld. Deze spaarder krijgt 25^ premie uit betaald, terwijl de ambtenaar, wiens pensioengrondslag 7200,-- en meer bedraagt slechts 15$ premie van het gespaarde ontvangt. In deze regeling zit dus werkelijk gewin in voor de laagst bezoldigde ambtenaar. - et lid Lodders kan niet begrijpen, dat de waarde van het geld van een ambtenaar, wiens pensioensgrondslag 7200,— of meer per jaar bedraagt, lager is dan die van de andere ambtenaren. Hij zou gaarne zien, dat hierin wijziging werd gebracht.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 32