-7- Het lid Lodders informeert waarom dit gebeurt en niet de gehele rij onbewoonbaar wordt verklaard. He voorzitter antwoordt, dat de onderhavige woning de slechtste van de hele rij is. Deze is -gezien het deskundig rapport - niet meer in be woonbare toestand te brengen. Het lid van Isselt vraagt of er aan de Pierazenberg geen verharding kan v/orden aangebracht. He voorzitter meent, dat er, gezien de plannen, hiervoor weinig aan leiding bestaat. Het lid van Isselt bemerkt wel, dat het dus toekomstmuziek is. voorzitter zegt toe in deze diligent te zullen zijn. Hierna, wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel va,n burgemeester en wethouders besloten. 10, VOORSTEL TOT AANKOOP VAN GROND. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten cm var. J.: .Vijnans oen gedeelte van hot perceel 0 0/LO tor groette van 555 o2 aan te kopen voor de prijs van f 5.930,50. 11. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN GROND. De voorzitter neemt aan, dat de raad het voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van grond aan de gemeente Bergen op Zoom ton behoeve van de bouw van de haven in de Theodoruspolder - gezien de stemming bij punt 8 van de agenda - eveneens verwerpt. Het lid van der Weegen wil nog opmerken, dat hij niet tegen de bouw van de haven is, maar wel tegen de wijze waarop het geschiedt en derhalve ook tegen de verkoop van deze grond is. Daar enige raadsleden het met het voorstel niet eens zijn, stelt de voorzitter voor om toch tot stemming over te gaan. Na stemming blijken vóór het voorstel van burgemeester en wethouders te hebben gestemd de ledens Heijligers, van Elzakker en Moerbeek; tegen stemden de leden* Lodders, van Isselt, Bogers, Baartmans, Segers, van Wezel, van der Weegen en Nuijten. Het voorstel van burgemeester en wethouders is dus met 3 tegen 8 ver worpen. Het lid van Elzakker vindt het vreemd, dat beide wethouders tegen het voorstel hebben gestemd. Het voorstel is tooh van het hele college uitgegaan. De voorzitter verzoekt de beide wethouders te verklaren, dat het een unaniem voorstel is. Het lid Segers deelt mede, dat hij inderdaad zijn stem aan dit voorstel heeft gegeven. Na nader onderzoek is bij hem komen vast te staan, dat, wanneer de gemeente deze grond niet zou verkopen, zij vermoedelijk een hogere prijs dan 0,75 per m2 aangeboden zou krijgen. Het lid van Wezel antwoordt, dat hij altijd tegen de bouw van een haven in de Theodoruspolder en wat daaraan annex is heeft gestemd. Nu stemt hij evenals wethouder Segers tegen het voorstel omdat hij de geboden prijs te laag vindt. Het lid van Elzakker merkt op, dat de beide wethouders dan contact met de voorzitter hadden moeten opnemen en het voorstel eventueel hadden moeten terugnemen. Het lid Moerbeek heeft dezelfde gedachte als het lid van Elzakker. Hij vindt deze gang van zaken geen stijl.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 31