Theodoruspolderdat niet direct voor de- .bouw van een haven noodzakelijk is, de bestemming van agrarisch gebied blijft behouden. De voorzitter zegt, dat er al éen Koninklijk Besluit is, waarbij de gronden, die bestemd zijn voor haven en werkterrein onteigend worden. Het lid ypn der Veegen is het eens met het lid Nuijten. Echter wil hij nog iets in het middenbrengen. In feite heeft de raad nog niets gedaan o schoon de werken al in volle uitvoering zijn. Daarvoor behoeft men ter plaatse maar te gaan kijken. Hieruit blijkt dus, dat, welk besluit de raad nu zal nemen, de werkzaamheden toch niet stil zullen worden gelegd. Spreker kan de kracht niet opbrengen om voor het voorstel te stemmen. Het lid Lodders kan zich met de gedachte van het lid Nuijten verenigen. ezien nu het Koninklijk Besluit zal thans alleen die terreinen ont- eigend worden, die direct nodig zijn voor de bouw van de haven, dus niet de terreinen, die bestemd zijn voor industrieterrein. Naar sprekers mening zullen de pachters en eigenaren van deze terreinen er voordeel van hebben, vanneer de raad de bestemming van deze gronden niet ver andert. Spreker zal zijn fiat niet aan dit voorstel van burgemeester en wethouders-geven, De voorzitter .weet uit betrouwbare bron, dat de bewuste gronden niet meer waard/als zij een" agrarische bestemming hebben in plaats van /zijn industriegebied. Spreker vraagt zich af, welk effect de raad verwacht, wanneer het voorstel van burgemeester en wethouders wederom wordt ver worpen. Het lid Moerbeek heeft er geen bezwaar tegen, dat de hele Theodoruspolder van bestemming veranderd. Mochten de industrieterreinen er niet komen dan is met het veranderen van de bestemming nog niets verloren. Spreker zou juist in het belang van de eigenaren en pachters van deze grondc-n wel voor het voorstel van burgemeester en wethouders willen stemmen. Het lid van Isselt voelt er niets voor om de gemeente Bergen op Zoom in de kaart te spelen. Hij zal daarom er niet aan meewerken om de bestemming van de gronden te veranderen. Ook spreker heeft van een deskundige ver nomen, dat, wanneer de gemeente Bergen op Zoom bij de uitvoering-van» hun plannen in tijdnood' komt, dit ten goede v.an de eigenaren en' pachtcro zal komen. Hij vraagt zich af waarom de gemeente Bergen op Zoom zelf deze zaak niet kan afwerken als de annexatie eenmaal een feit is ge worden. Het lid Moerbeek heeft de overtuiging, dat de gemeente Bergen op Zoom nimmer in tijdnood zal komen. Het lid Baartmans vindt in deze de beste oplossing, dat gedeputeerde staten zelf de bestemming van de gronden veranderen. De voorzitter heeft wel bemerkt, dat verschillende raadsleden geen mede werking aan het voorstel van burgemeester en wethouders zullen verlenen. Daarom stelt hij voor tot stemming over te gaan en verdere discussie over deze zaak te sluiten. Na gehouden stemming blijken vó<5r het voorstel van burgemeester en wet houders te hebben gestemd de leden: van Elzakker, Heijligers, Segers en Moerbeek, tegen stemden de leden: Lodders, van Isselt, Bogers, Baartmans, van Wezel, van der Weegen en Nuijten. Het voorstel van burgemeester en wethouders is derhalve met 4 tegen 7 stemmen verworpen. 9VOORSTEL TOT ONBEWOONBAARVERKLARING VAN HET PAND PIERAZENBERG 3. Het lid van Isselt vindt het jammer, dat juist <Se'n woning tussen een rij woningen onbewoonbaar wordt verklaard.

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1960 | | pagina 30