Herejiq leden vain de raad,''""'' Zoals gebruikelijk bij de eerste zitting van Uw raad in een nieuw jaar wil ik gaarne in het kort enige punten weergeven van wat 1959 ons bracht en wat 196O ons zou kunnen brengen. Uiteraard ben ik met U overtuigd van de betrekkelijkheid dezer dingen maar mede ook.ter onderstreping daarvan is het goed een korte balans op te inakeri en een programma op te stellen. In tegenstelling tot vorig jaar is deze keer in deze enkele woorden geen aandacht besteed aan algemene beschouwingen en ik vraag U bij voorbaat enige verontschuldiging, voor de betrekkelijk monotone opgaaf van exacte gegevens. Allereerst, heren leden van de raad, het beeld 1959. 1Verloop der bevolking: Aantal inwoners per 1 januari 1959: 8428 per 1 januari 196O: 8716. Deze vermeerdering met 288 inwoners vindt haar oorzaak in een vesti gingsoverschot van 167 personen en een geboorte-overschot van 121 personen. - 2. Werkgelegenheid. Het aantal ingeschreven werkzoekenden bedroeg eind 1959 209, hiervan waren 87 bouwvakarbeiders. Er blijkt behoefte te bestaan aan geschoold personeel, gezien de vraag naar geschoolden en gelet op de omstandigheid, dat de werkloos heid - met uitzondering onder de bouwvakkers - zich vooral onder de ongeschoolden voordoet, 3Volkshuisvesting en bedrijven. Grondbedrijf aantal H.A. per 1-1-59 10-94-95 per 1-1-60 28.06.37 Dit veschil van I7.H.42 H.A. ontstaat door 20.18.03 H.A. verwerving ,01-- en 3-06.61 H.A. verkoop in 1959- Woningbedrijf aantal woningen per 1-1.-1.959_ 306 per 1-1-1960 326 r Gemeentelijke hypotheken voor r. - woningbouw per I-I-1959 (f 589.650, 56 per I-I-196O 375.652, 55 Gemeentelijke garanties voor woningen per 2 per 1 -1 -1 96O 41 Gasbedrijf aansluitingen per 1-1-1959 855 per 1-1-1960 989 Ingeschreven woningzoekenden per 31-12-1958: 127 en ingeschreven per 31-12-1969: 105 Aantal in aanbouw genomen woningen 60 waarvan 8 woningwetwoningen. Toegekende premies voor woningverbetering, -splitsing, welke ook in uitvoering zijn genomen: 9 aantal gesloopte woningen: 15 4- Openbare Werken Het aantal km. wegverbetering bedraagt 11,5 km., waarvan 5 km. in ruilverkaveling Westland en' 6,5 km. daarbuiten. v Straatlantaarns kwamen er in 1959 55. bij, zodat het aantal thans 525 bedraagtc1. j.ov.Vii.jj-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 2