*7 -5» tegen stemmen de ledeni Lodders, van Isselt, Heijligers, Bogers Baartmans en van der Weegen, Het voorstel van burgemeester en wethouders is dus met 5 tegen 6 stemmen verworpen. Het voorstel Bogers wordt dus geacht te zijn aangenomen, zodat van het woningcontingent 1960 2 woningen te Lepelstraat en 4 woningen te Halsteren gebouwd zullen worden. ad. 20. wijziging bouwverordening. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 3VOORSTEL VASTSTELLEN VOORSCHOT OP VERGOEDING ARTIKEL 101 DER LAGER- ONDERWIJSWET 1920 VOOR 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten 4. VOORSTEL VASTSTELLEN VOORSCHOT OP VERGOEDING ARTIKEL 101 BIS DER LAGER- ONDERWIJSV/ET 1920 VOOR 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 5. VOORSTEL VASTSTELLEN VOORSCHOT OP DE VERGOEDINGEN INGEVOLGE KLEUTER ONDERWIJS VPT VOOR 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING AAN HET R.K. KERKBESTUUR VAN DE PAROCHIE VAN DE H.Q.ÏÏIRINÜS TE HALSTEREN VOOR DE STICHTING VAN EEN R.K. SCHOOL IN HET UITBREIDINGSPLAN "DE-BEEK". Het lid Lodders zou het schoolbestuur er op willen wijzen, dat de nieuw te stichten school niet te klein wordt opgezet, zoals is geschied met de meisjesschool aan de Schoolstraat. Het lid Moerbeek gelooft niet, dat het schoolbestuur hier iets over te zeggen heeft. Dit zal v/el van andere instanties afhangen. De voorzitter deelt mede, dat er een bouwplan wordt gemaakt met zeven lokalen. Hiervan zullen eerst 4 lokalen worden uitgevoerd. Zo gauw er behoeft aan bestaat zullen de resterende lokalen worden opgetrokken. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 7BENOEMING LID VAN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. De voorzitter verzoekt de leden Baartmans en van der Weegen in het bureau-stemopneming zitting te nemen. Na gehouden stemming blijken op mevrouw H.M.Smagge-Schelen, Halsterseweg 1, 3 stemmen en op de heer A. de Krom, landbouwer, 8 stemmen te zijn uitgebracht, zodat de heer de Krom tot lid van de opgemelde commissie is benoemd. De voorzitter dankt de leden van het bureau-stemopneming voor hun assistentie. 8VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN-IN-ONDER- DELEN "THEODORUSPOLDER". Het lid Nuijten vraagt of het niet mogelijk is, dat het gedeelte van de

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 29