2^ -4- De voorzitter deelt mede, dat deze weg in een ander plan ligt en te zijner tijd hopelijk met D.A.C.W.-subsidie zal worden ver beterd. Het lid van Wezel ziet het nut er niet van in, dat de wegen commissie in deze nog had moeten worden gekend. Hu zullen nog enkele m2 weg van het Maaipad worden verhard. Het gemeentebe stuur is nu zo coulant om dit ook nog in de raad te brengen; waren deze enkele m2 wegverharding onmiddellijk aangebracht, toen men met de wegverbetering bezig was, dan had de raad hiervan niets bemerkt en had geen enkel raadslid hiervan ooit iets gezegd. Het lid van der Weegen zou het op prijs stellen, dat, wanneer op bepaalde posten bedragen over waren, deze in één pot werden gedaan en dit totaal bedrag voor een ander dringend werkobject zou worden uitgegeven. De voorzitter deelt mede, dat dit wel niet mogelijk zal zijn. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. ad. 19. bouw 6 woningwetwoningen. Het lid Bogers stelt voor om van de 6 door de gemeente te bouwen woningwetwoningen twee in Lepelstraat te plaatsen. De voorzitter zegt, dat dit onnodig de uitvoeringskosten etc. zal verhogen. Verder gezien de woningbehoeftete Lepelstraat en in het dorp Halsteren is het verahtwoord alle 6 woningen in het dorp Halsteren te bouwen. He4- lid Lodders vindt dit allemaal begrijpelijk; doch hij wil Lepelstraat niet geheel uitsluiten. Ook daar zijn woningzoeken den, die geholpen moeten worden. Het lid van Isselt steunt de leden Bogers en Lodders en zou met klem willen verzoeken twee woningen in Lepelstraat te bouwen temeer daar er in Lepelstraat weer een woning onbewoonbaar moet worden verklaard. De voorzitter merkt op, dat het college van burgemeester en v/ethouders rekening heeft gehouden met de praktijk. Het is namelijk gebleken, dat voor de 4 woningen, die het vorig jaar in Lepelstraat zijn gebouwd, bijna geen candidaten waren te vinden. Het lid Heijligers steunt de suggestie van het lid B0gers. Het lid van Elzakker informeert uit hoeveel blokjes deze woningen A zullen bestaan. Ds voorzitter zegt, dat er twee blokjes van 3 woningen gebouwd zullen worden. Deze komen aan de Schelpstraat. Deze woningen worden zé gebouwd om een eenheid ter plaatse te verkrijgen. Het lid van Elzakker wil Lepelstraat niet achterstellen, maar hij kent mensen, die graag in Halsteren hadden willen wonen, maar persé om de nieuwbouwwoningen in Lepelstraat bewoond te krijgen aldaar moesten gaan wonen. Spreker zou willen voorstellen om het gehele wooncontingent voor i960 te Halsteren te plaatsen en het volgend jaar het wooncontingent te bestemmen voor Lepelstraat, Het lid Lodders vindt dit riskant. Het lid Bogers wil het woningcontingent verdelen. Het lid van Isselt memoreert, dat hij het vorig jaar zwart op wit heeft gegeven hoe groot de woningnood in Lepelstraat is; omdat er geen woningen te Lepelstraat beschikbaar v/aren moesten bewoners van Lepelstraat naar Halsteren verhuizen. De voorzitter stelt voor om tot stemming van het voorstel van burgemeester en wethouders over te gaan. Mocht dit voorstel worden verworpen dan zal worden aangenomen, dat het voorstel van het lid Bogers is aangenomen. Yéér het voorstel van burgemeester en wethouders stemmen de ledent van Elzakker, Segers, van Wezel, Nuijten en Moerbeek;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 28