-3- ad* 15* geldlening met de gemeentelijke instelling voor maatscharmel iikn zorg te Halsteren. Na een toelichting van de voorzitter op de vraag van het lid Lodders omtrent de opgenomen cessiebepaling wordt zonder hoof- lelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. a<^« 16. subsidie aan de stichting St.Joost. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. a(i. 17. douchecellen woningwetwoningen. Het lid Hei,iligers kan zich volkomen verenigen met het voorstel van burgemeester en wethouders. Echter zou hij willen vernemen of de mensen, die zelf een douchecel hebben aangelegd hiervoor een vergoeding krijgen. De voorzitter deelt mede, dat, wanneer deze douchecellen aan de voorschriften voldoen, de mensen de standaardprijs krijgen uitbetaald. Het lid Heijligers vindt het niet redelijk, dat de huurverho ging met januari i960 al is ingegaan, terwijl in diverse wo ningen nu nog een douchecel moeten worden aangebracht of een stopcontact met randaarding moet worden aangelegd, voorzitter antwoordt, dat het in de verwachting had gelegen, dat deze werkzaamheden binnen enkele weken waren uitgevoerd. Dit is nu niet het geval geworden. De huurverhoging zal nu per complex worden ingevoerd en de reeds betaalde huurverhoging zal met de te betalen huur verrekend of gerestitueerd worden. Het lid van Isselt is van mening, dat de huurder niet verplicht is deze voorzieningen zonder zijn goedvinden aan zijn woning te laten verrichten. De voorzitter zegt, dat volgens het huurcontract de mensen dit moeten gedogen. Het lid v_.nIsselt informeert of van deze 30 cent huurverhoging straks ook 20% meer huur moet worden betaald. De voorzitter antwoordt ontkennend. Het lid van der Weegen vindt het wel lang duren, voordat de voorzieningen in alle woningen zijn aangebracht. Moeten de mensen nu wachten tot de voorzieningen zijn aangebracht voordat zij horen, dat verrekening van de reeds betaalde huurverhoging zal plaats vinden. De voorzitter ziet er geen bezwaar in, dat deze mensen reeds thans hierover bericht ontvangen. Het lid van Isselt vraagt welke weg de mensen moeten bewandelen om kenbaar te maken, dat de bewuste voorzieningen door hen zelf of reeds op hun kosten zijn aangebracht. De voorzitter adviseert de mensen om een briefje aan het ge meentebestuur te schrijven, zodat de gemeente de zaak kan onder zoeken. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. a<I. 18. verharding Maaipad. Het lid Lodders informeert of de raad wel de voorgestelde be voegdheid bezit. De voorzitter antwoordt bevestigend. Isselt vraagt zich af of deze zaak niet eerst in de wegencommissie had moeten worden besproken. Hij zou het krediet willen gebruiken voor het verbeteren van de weg naar het vei linggebouw.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 27