19. Wijzigingen begroting. 20. Rondvraag. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1VASTSTELLING NOTULEN. Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de openbare vergadering van de raad van 27 januari 1960 onveranderd vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie bijlage I. De stukken vermeld onder de punten 1 t/m 13 worden voor kennisgeving aangenomen. ad. 14. grenswijziging Bergen op Zoom-Halsteren. ■^e voorzitter stelt voor deze kwestie eerst in een besloten zitting te bespreken. Daar geen der raadsleden hiertegen bezwaar heeft, schorst de voorzitter de openbare vergadering te 20.10 uur. De voorzitter opent de vergadering te 21.05 uur en vraagt wie va-" de raadsleden het woord verlangt. lid van der Weegen zou gaarne zien, dat het aantal gemachtig den, dat door burgemeester en wethouders wordt voorgesteld, met twee personen werd uitgebreid. Deze tw;ee personen zouden dan in de openbare vergadering van gedeputeerde staten van Noord-Brabant kunnen aanvullen wat de twee voorgestelde gemachtigden mochten vergeten of hen nog duidelijker voor de geest zou s^aan. Het lid van Elzo,kker kan zich met het voorstel van burgemeester en wethouders verenigen; hij raadt de raad af het 'door burge meester en wethouders voorgestelde aantal van twee'uit t'ë breiden. Indien een raadslid er inderdaad behoefte aan heeft ook zijn mening aan gedeputeerde staten kenbaar te maken, dan kan hij ook individueel gaan. Het lid Bogers kan zich met de gedachtegang van het lid van Elzakker verenigen. Het lid van Isselt stelt voor namens de raad buiten de twee voor gestelde heren ook de leden Moerbeek en van der Weegen te machtigen. Zijn motivering is, dat het raadsbesluit van 27 januari 1960 van de hand van het lid Moerbeek komt en dat het lid van der Weegen steeds voor de gemeente in de bres heeft gestaan om de grenswijziging tegen te houden. Het lid Moerbeek voelt er niet veel voor om als raadsgemachtigdc naar Den-Bosch te gaan. Hij heeft volkomen vertrouwen in de heren, die als gemachtigden worden voorgesteld. De voorzitter vraagt of er raadsleden zijn, die een tegenvoorstel willen doen. Het lid van der Weegen maakt de suggestie van het lid van Isselt tot voorstel. Dit voorstel wordt slechts door het lid van Isselt gesteund, zodat het niet in stemming kan worden gebracht. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 26