GEMEENTE HALSTEREN z< NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op woensdag 9 maart i960 te 20.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIGi voorzitter» Mr A.J.M.Eikhuizen, burgemeester secretaris: J. van Elzakker; leden Jac. van Wezel, wethouder; A.C.M. Segers, tijd. wethouder J.P.G.BaartmansG.J.M.H. Bogers. M.van Elzakker, C.J, HeijligersG.A. van Isselt, C.Lodders, M.P.C.Moerbeek, C.Nuijten en W.v.d.V/eegen AFWEZIG met kennisgeving wegens ziekte» P.v.d.Watering, wethouder; A.Nefs AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vaststelling notulen. Ingekomen stukken en mededelingen. Voorstel vaststellen voorschot op vergoeding artikel 101 der Lager-- onderwijswet 1920 voor i960. Voorstel vaststellen voorschot op vergoeding artikel 101bis der Lager- onderwijswet 1920 voor i960. Voorstel vaststellen voorschot op de vergoedingen ingevolge Kleuter- onderwij swet voor i960. Voorstel tot het verlenen van medewerking aan het r.k. Kerkbestuur van de parochie van de H.Quirinus te Halsteren voor de stichting van een r.k. school in het uitbreidingsplan "De-Beek". Benoeming lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. Voorstel tot het vaststellen van het partieel uitbreidingsplan in onder delen "Theodorushaven". 9. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van het pand Pierazenberg 3. 10. Voorstel tot aankoop van grond. 11. Voorstel tot verkoop van grond. 12. Voorstel tot het geven van straatnamen. 13» Voorstel tot vaststelling spaarregeling gemeente-ambtenaren. 14» Voorstel tot wijziging van de Vleeskeuringsverordening. 15» Voorstel tot wijziging van de Formatie- en salarisverordening 1959. 16. Voorstel tot het verlenen van zekerheid. 17. Voorstel tot het aangaan van een geldlening. 18. Vaststelling begrotingen i960.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 25