^SLeuSygebelrIZitter te 22,50 UUr de °pmb:lre «t hot H -12- De voorzitter stelt voor niet langer over deze zaak te praten nu het euvel is verholpen. Het lid Moerbeek vraagt zich af of de dienst niet te zwaar belast is; hij heeft horen zeggen, dat de mensen ongeveer 30 km. per dag moeten lopen; hij geeft toe dat de onwikkeling van deze nieuwe methode af wacht moet worden. j. Het lid Nefs heeft geen goede tijding gehoord over het aanleggen en afwerken van de douchecellen in gemeentewoningen« De voorzitter heeft persoonlijk hiervan niets vernomen; wel hebben burgemeester en wethouders enige nieuwe beslissingen genomen om enige onoverkomendheden, die aan de dag waren getreden het hoofd te bieden zoals het laten maken van dakraampjes, waar zulks gewenst is, het laten bouwen van muurtjes etc. k. Het lid van der Veegen merkt op, dat er mensen zijn, die in hun van do gemeente gehuurde woning reeds de voorzieningen hebben getroffen, wolke de gemeente thans wil aanbrengen. Hij vraagt hoe het met deze kosten gaat De voorzitter zegt, dat de ménsen ddt bedrag van de gemeente uitbetaald krijgen, dat de aannemer in rekening brengt Voor dezelfde werkzaam- zaamheden in andere woningen. 1. Het lid van der Weegen begrijpt niet, waarom het zo lang duurt voordat de begroting 1959 wordt goedgekeurd. De verenigingen hebben nog nooit zo lang op hun subsidie behoeven te wachten. De secretaris antwoordt, dat er nog nooit zo'n groot tekort op de begroting is geweest. m. Het l_d jan der Weegen attendeert er op, dat op de Steenovenweg enige nieuwe lichtpunten zouden worden aangebracht zo gauw deze straat was verbeterd. Dit is nu een feit geworden; waar blijven nu de nieuwe lichtpunten. He^ ldd 7an Wezel zegt, dat hij samen met het lid Nuijten de plaatselijke situatie heeft opgenomen. Zo gauw de nieuwe masten er zijn zullen de de lichtpunten worden aangebracht. ®et lid van der Weegen informeert of het overige gedeelte van de Steenovenweg, wat nog niet verhard is, ook spoedig verbeterd zal v/orden. De voorzitter zegt, dat verschillende grondeigenaren nog benaderd moeten worden. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord ver- Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente halsteren op De voorzitter, Voor eensluidend afschrift conform de in ontwerp opgemaakte notulen. De gemeente-secretaris, pe secretaris,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 24