-11- b. het lid Bogers vraagt, wie verantwoordelijk is voor de verzakte grond op de plaatsen, waar gasbuizen in Lepelstraat zijn gelegd. De voorzitter vermoedt, dat in het bestek wel een clausulle zal zijn opgenomen, dat dp aannemer voor deze kosten zal moeten opkomen. Hij zal het onderzoeken. c. Het lid van Elzakker zou gaarne vernemen of de begroting 1959 &1 is goedgekeurd. De voorzitter antwoordt ontkennend. d. Het lid Heijligers zou gaarne zien, dat zo spoedig mogelijk stappen werden ondernomen om de sloot achter het Patronaatsgebouw te Lepelstraat en bij de gronden van Verdult te dempen. De voorzitter zegt hiervan goede nota, te hebben genomen en deze kwestie te zullen bekijken. Het is niet zo'n gemakkelijke zaak, daar dit ge bied in de ruilverkaveling ligt. Het lid Bogers stelt voor om dan deze kwestie met de ruilverkn,velings~ commissie op te nemen» e. Het lid Heijligers pleit voor het doortrekken van de St. Franciscus- straat bijv. een wandelpad of trottoir. De voorzitter ziet hiervan de noodzaak niet direct in. Het lid Heijligers vindt het inhetbelang van de bewoners, die verder op komen te komen. De voorzitter antwoordt, dat dit een kostbare geschiedenis za,l worden. Hij heeft het genoteerd. f. Het lid van Isselt informeert of er al bericht is ontvangen van de directeur der P.T.T. over het plaatsen van brievenbussen te Lepelstraat. De voorzitter deelt mede, dat er nog geen .reactie is binnengekomen! hetzelfde geldt voor het .rooien van bomen langs de Halsterseweg hoewel herhaaldelijk en thans met klem hierop is aangedrongen. g. Het lid van Isselt zou het op prijsstellen als het publiek, dat de raadsvergaderingen bijvroont ook een kop koffie kreeg geoffreerd bijy. om niet of tegen een kleine vergoeding. De voorzitter heeft er nota van genomen. h. Het lid Moerbeek vraagt of het college van burgemeester en wethouders al een dag bepaald heeft, waarop de begroting door de commissie zal worden onderzocht. De voorzitter zegt, dat dit nog niet is gebeurd. Deleden krijgen te zijner tijd een oproep. i. Het lid van Isselt is niet te spreken over het ophalen van huisvuil in Lepelstraat. De mensen hebben op de vastgestelde dagen hun vuilnis emmer buiten gezet maar deze is voor het donker niet geleegd. Daar de praktijk heeft uitgewezen, dat het opgestelde schema niet op een dag kan worden afgewerkt is thans bekend gemaakt, dat de vuilnisop haaldienst 's. woensdag- en 'zaterdagsmorgens het huisvuil in Lepel- straalt zal afhalen. Hij betreurt het, dat een en ander zo is verlopen. Dg voorzitter antwoordt, dat de gemeente eerst met een gehuurde vuilniswagen heeft gereden; de mensen moeeten eerst aan deze nieuwe methode van vuilnis ophalen wennen; toen deze mensen een beetje inge werkt waren kwam de nieuwe vuilnisauto; daar deze niet van dezelfde con structie was als de gehuurde wagen moesten de mensen opnieuw inwerken. Dit kost natuurlijk tijd. Het lid van Wezel vindt, dat het lid van Isselt deze zaak niet scherp moet stellen. Alles is nu goed geregeld en kan volgens plan zeker uitgevoerd worden. Eerst deze week heeft het college van burgemeester en wethouders tot deze nieuwe regeling besloten. Het lid van der Weegen had het wel van de zijde van de gemeente coulant gevonden als zij de mensen even een berichtje had gelaten. Het lid van Wezel wijst er nog op, dat, toen deze stagnatie ontdekt werd, het laten van een berichtje te laat was.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 23