-10- de ruilverkaveling speelt hier ook een rol. Het lid van der vjfaegen begrijpt niét, waarom de percelen genummerd 1 en 2 op de tekening onteigend moeten worden. Het betreft de gronden gelegen achter de woning van Wouts. -^e voorzitter antwoordt, dat deze gronden nodig zijn ter uitvoering van het uitbreidingsplan-in-onderdelen, dat de raad het vorig jaar heeft vastgesteld. De gronden, die daarbij in de buurt liggen, zijn eigendom van de gemeente. Zij heeft die onlangs gekocht van de wed.Akkermans- Ooms. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig bet voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 9. WIJZIGINGEN BEGROTINGEN. a' 2e wijziging van de begroting van het gasbedrijf 1958. ""olgnummer 5* Het lid van der Wee-gen leest onder dit volgnummer, dat wegens werken van derden boven de werkelijk gemaakte kosten nog 15$ extra in rekening wordt gebracht. Daar op dit volgnummer een voordelig saldo wordt ver kregen zou hij bijvoorbeeld hiervan een tweede kracht voor het gasbe- drijf willen bekostigen. Hij zal bij de behandeling van de begroting hierop terugkomen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 131e wijziging van de begroting van het woningbedrijf 1958. Volgnummer 48a. Het lid van der Weegen vindt het een mooi rekenfoutje, dat op deze post is gemaakt. Hij zou willen weten of de gemeente voor dergelijke gevallen verzekerd is. De voorzitter antwoordt ontkennend. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. c. ge wijziging van de begroting van het grondbedrijf 1958. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. d* 36e wijziging van de begroting van de algemene dienst 1959. In verband met de door gedeputeerde staten der provincie gemaakte opmerking wordt bönform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten het krediet op deze begrotingswijziging ongeveer te halveren. e' 47e wijziging van.de begroting van de algemene dienst 1998. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 10.RONDVRAAG. a. Het lid Baartmans informeert naar het woonwagenkamp aan de Wouwseweg. voorzitter deelt mede, dat dit kamp aldaar tot het verleden behoort. De plaats is ook al beplant.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 22