<L -9- de bijzondere lagere scholen in deze gemeente vast te stellen op 40,50. 6. AANBIEDING BEGROTING VAN HET GAS- WONING- EN GRONDBEDRIJF EN ALGEMENE DIENST VOOR 1960. Gelijk voorgaande jaren wordt de raad weer op dezelfde wijze in twee commissies verdeeld. De leden zullen te zijner tijd bericht ontvangen wanneer de begrotingen in de commissie zullen worden behandeld. 7MIBIMIffGEN REKENINGEN VAN HET GAS-, WONING- EN GRONDBEDRIJF EN ALGEME NE DIENST OVER 1957; BENOEMING COMMISSIE VAN ONDERZOEK. Re voorzitter stelt voor over te gaan tot de benoeming van een commissie, bestaande üit drie personen en verzoekt de leden Baartmans en van der Neegen zitting te nemen in het bureau stemopneming. 1e vrije stemming: Na de stemming blijken op de navolgende leden het aantal stemmen te zijn uitgebracht als achter hun naam is vermeld: Nuijten 5> Lodders 6, Baartmans 7» van Isselt 4> van der Weegen 3, van Elzakker 3, Moerbeek 3, Bogers 3 en Nefs 2. Het lid Baartmans is benoemd. 2e vrije stemming: Na de stemming blijken op de navolgende leden het aantal stemmen te zijn uitgebracht als achter hun no,am is vermeld: Nuijten 7, Lodders 7, van Isselt 2, Nefs 3> Moerbeek 1, van Elzakker 1 en Bogers 5* De leden Lodders en Nuijten zijn eveneens benoemd. Ns voorzitter dankt de beide leden voor hun assistentie. 8« VOORSTEL TOT VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN LEPELSTRAAT. Het lid van Isselt begrijpt niet, dat er nu nog gronden in Lepelstraat moeten worden aangewezen, waarop de rioolwaterzuiveringsinstallatie zal worden gebouwd. De voorzitter heeft toch in zijn nieuwjaarsrede gezegd, dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in i960 er zal komen. De voorzitter antwoordt, dat hij de hoop heeft uitgesproken, dat de plannon hiervoor in i960 gereed zullen komen. Het lid van Isselt zou gaarne zien, dat het gemeentebestuur spoedig stappen zou ondernemen om het open riool in Lepelstraat op te ruimen. Het is toch zo, dat eerst een riolering gelegd dient te worden voordat de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gebouwd. De voorzitter deelt mede, dat het niet noodzakelijk is, dat eerst het open riool wordt opgeruimd voordat met de bouw van een rioolwaterzuive ringsinstallatie wordt begonnen. Zo dit "echter wel gewenst zou zijn, dan zal het gebeuren. Het lid van Isselt dringt er op aan zo spoedig mogelijk het open riool op te ruimen en er niet mede te wachten totdat Of»t de bouw van do zuive ringsinstallatie Tirordt begonnen of zulks om deze reden gewenst is. Het is treurig, dat zo'n toestand langer wordt gehandhaafd. Re voorzitter zegt van de opmerking goede nota te hebben genomen. Het lid Boggors vraagt of het in de bedoeling ligt de gehele onteigenings procedure te volgen. De voorzitter antwoordt, dat de raad al een besluit tot voorlopige vast stelling van het onteigeningsplan heeft genomen; thans wordt een^definitief besluit vastgesteld; deze stukken worden opgezonden naar de Kroon. Echter zal eerst worden geprobeerd om de gronden langs minnelijke weg te bekomen, alvorens de onteigening bij de rechter wordt aanhangig gemaakt. Het lid Bogers informeert of de gemeente al pogingen in het werk heeft gesteld om de gronden langs minnelijke weg te verkrijgen. Ro voorzit ber antwoordt ontkennend; deze zaak ligt hier niet zo gemakkelijk;

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 21