Het lid Hefs steun?vËïïavoorstel. De voorzitter vindt het thans het raadzaamst tot stemming over te gaan. Het eerst zou hij in stemming willen brengen het voorstel, dat het verst strekt. Dit is het voorstel van burgemeester en wethouders, waarin tot uitdrukking komt, dat, behoudens kleine wijzigingen, in grote lijnen met de ontwerp-regeling akkoord wordt gegaan. Echter is het college ge negen - hoewel hij persoonlijk hieraan de voorkeur niet geeft - in het concept-besluit onder A bij nummer I, tweede regel, achter het woord "zich" de woorden "onder protest" op te nemen, daar verschillende raads leden kenbaar hebben gemaakt met het voorstel van burgemeester en wethou ders mee te gaan, wanneer deze woorden er in voorkomen. Maar nogmaals wil spreker de raad erop attenderen, dat deze woorden er niet in thuis horen, doch hoogstens het woord "noodgedwongen". Het lid Moerbeek vindt dit standpunt van burgemeester en wethouders onjuist Het college gaat thans tegen zijn eigen gevoelen in een voorstel in stemming brengen, dat heet van het college afkomstig te zijn. Dit kan toch niet. De voorzitter antwoordt, dat het college dit doet om aan het gevoelen van verschillende raadsleden tegemoet te komen. Hierna komt het voorstel van burgemeester en wethouders in stemming aangevuld met de woorden "onder protest"; Vóór dit voorstel stemmen de leden: Segers, van Wezel, Bogers, Heijligers en Baartmans, tegen stemmen de leden: Nuijten, van Isselt, Nefs, van El- zakker, van der YiTeegen, Moerbeek en Lodders, zodat dit voorstel met 5 vóór en 7 stemmen tegen is verworpen .De voorzitter zegt, dat thans het voorstel van het lid Moerbeek in stemming komt, dat gesteund wordt door de leden Nefs en van Elzakker en inhoudt het oorspronkelijk voorstel van burgemeester en wethouders onder A, sub I aan het slot aangevuld met de woorden: "met uitzondering van het gebied, omvattende de wijk Noordgeest, zodat ten deze gepersis teerd wordt bij de beslissing van de raad van 23 juli 1958 en de grens dient te verlopen zoals op bijlage A met een rode stippellijn is aange geven"; dus zonder de woorden"onder protest" Het lid van der Y/eegen vraagt neg of het nu niet beter is, dat de raad in zijn geheel persisteert bij zijn besluit van 23 juli 1958. De voorzitter vindt het geen zin meer hebben nog langer over deze zaak te discussiëren en brengt het voorstel Moerbeek in stemming: vóór stemmen de leden Segers, Nefs, van Wezel, Bogers, Heijligers, van Elzakker, van der Weegen, Moerbeek en Baartmans, tegen stemmen de leden: Nuijten, V^Ê Isselt en Lodders, zodat het voorstel met 9 stemmen vóór en 3 stemmen tegen is aangenomen. VOORSTEL TOT TOEKENNING VAN EEN VOORSCHOT OP DE BEZOLDIGING VAN HET GE MEENTEPERS ONEEL. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten aan het daarvoor in aanmerking komend gemeente- personeel over het eerste kwartaal 19^0 een uitkering ineens te ver strekken van 3?^ P®r maand van het brutosalaris overeenkomstig de cir culaire van de minister van binnenlandse zaken van 4 januari i960 nr A 592/ü 4152. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING PER LEERLING INGEVOLGE AR TIKEL 101 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR 1960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten het bedrag per leerling voor het jaar i960 voor

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 20