iNTl h HALSTEREN NOTULEN van deopenbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op woens dag» 6 januari i960 te 20.00 uur ten gemeen- huize. AANWEZIG}Voorzitter sMrA.JM.Eikhuizen,burgemeester secretaris:J. van Elzakker; Leden: J, van V/ezel, wethouder A.G.M.Segers, tijd. wethouder; JP.GBaartmansGJM.H.Bogers M.van Elzakker, CJ.Heijligers G.A.van Isselt, C.Lodders, M.P. C.Moerbeek, A.Nefs, C.Nujten en W.v.d.Weegen. AFWEZIG} P.v.d.Watering, wethouder, met kennisge ving wegens ziekte. AGENDA 5. 6. 1Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst in verband met de verpleging van lijders aan een besmettelijke ziekte. 4. Voorstel tot aankoop van grond voor eventuele uitbreiding van de riool waterzuiveringsinstallatie. foorstel tot herbenoeming van een bestuurslid van de gemeentelijke in stelling voor maatschappelijke zorg wegens periodieke aftreding van L. de Weert. Voorstel tot het opnieuw benoemen van leden van de commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de woonrüimtewet 1947. 7. Beschikbaarstelling van een krediet voor de bouw van 2 leslokalen ten behoeve van de r.k. jongensschool te Lepelstraat. 8. Voorstel tot het verlenen van zekerheid. 9. Rondvraag. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1. VASTSTELLING NOTULEN. He-t Rogers merkt op, dat het raadslid Heijligers de raadsvergadering van 9 december 1959 wel heeft bijgewoond, terwijl zijn naam niet in do notulen is opgenomen. De voorzitter zegt, dat blijkens de presentielijst het lid Heijligers toen ter vergadering aanwezig is geweest. De notulen zullen daarom aan gevuld worden. Hierna worden de notulen van de vergaderingen van 30 november 1959 en 9 december 1959 - na aanvulling - verder conform de ontwerpen vastge steld. 1a.Vervolgens spreekt de voorzitter de navolgende Nieuwjaarsrede uit:

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 1