si -7- Het lid van der Weegen heeft de opmerking over die 200 millioen gulden alleen;willen maken om de minister er op te attenderen, dat het de raad niet hekend is, op welke wijze dit bedrag wordt gecompenseerd. Nogmaals wil spreker zeggen, dat hij het in het belang van de gehele gemeenschap van Halsteren vindt, indien de gemeente in zijn geheel werd geannexeerd. Hij vindt het niet billijk, dat slechts een gedeelte van de Halsterenaren van deze-grenswijziging zal mogen gaan profiteren. Immers zit hij in de raad voor de, gehele gemeenschap en daarom pleit hij hiervoor. Verder is spreker blij, dat de raad vrij zijn gevoelen over deze materie heeft kenbaar gemaakt. Hu de raadsnotulen tesamen met het raadsbesluit worden opgezonden, weet men zowel in Den Bosch als in Den Haag hoe de raad van Halsteren over deze zaak denkt en dit is toch voldoende. Het gaat hier niet tegen het voorstel van Burgemeester en wethouders. De raad is ver plicht naar eer en geweten te handelen. Tenslotte vindt spreker, dat de raad in het te nemen besluit alleen zijn gevoelen moet laten uitkomen, maar erin niet moet protesteren. Er is nog niets gebeurd. Het lid Baartmans vindt het woord protest hier wel op zijn plaats, Vanneer de grenswijziging eenmaal een voldongen feit is geworden, heeft protesteren in het geheel geen zin meer. Het lid Moerbeek zegt, dat, wanneer naar het oordeel van burgemeester en wethouders in het concept-raadsbesluit het gevoelen van de raad is weerge geven, dan kan spreker hiermede niet akkoord gaan. Het voorstel van burgemeester en wethouders heeft hem teleurgesteld; spreker leest er uit, dat het gemeentebestuur zijn hoofd in de schoot legt. De raad is vrij zijn mening kenbaar te maken en zo naar eer en geweten te handelen. In het raadsbesluit van 23 juli 1958 heeft de raad alle consessies gedaan, die hij kon doen; verder kan de raad niet gaan. De nieuwe ontwerp-regeling gaat onherroepelijk tever. Spreker kan zich niet geheel met het rapport van Prof.Wieger Bruin verenigen. De door deze professor geadviseerde grens nabij de spoorlijn Bergen op Zoom-Roosendaal gaat naar sprekers mening tever. Hij meent te moeten protesteren tegen afstand van de Noord geest. Dit is voor Bergen op Zoom van geen belang maar voor Halsteren wel. Van deze gedachten maakt spreker een voorstel. Het lid van Isselt heeft uit de stukken gelezen, dat de gemeente door deze grenswijziging 2000 inwoners verliest, terwijl 1000 inwoners van Bergen op Zoom Halsterenaren worden. Dit is dus een compensatie van inwoners. Nu zou hij gaarne vernemen of het ook mogelijk is een compensatie voor het verlies van grondgebied te verkrijgen. Hij zou willen voorstellen om het Halsters Laag bij cLp gemeente Halsteren te voegen-. Het lid Lodders vindt de houding van het gemeentebestuur te slap. De raad hoeft niet te gaan denken, dat hij door zo zijn gevoelen kenbaar te maken en aldus te besluiten de gemeente Bergen op Zoom tegen het hoofd stoot. De raad voert geen actie tegen de gemeente Bergen op Zoom maar tracht voor de gemeente Halsteren te behouden wat er te behouden is. Hierdoor behoeft de verstandhouding tussen deze gemeenten niet te verslechteren. De raad dient een principieel standpunt in te nemen. Het is spreker bekend, dat het in de bedoeling ligt te zijner tijd een Schelde-Rijn-kanaal door de gemeente Halsteren te graven. Dit kanaal zal een aanwijsbare grens kunnen zijn. Hij zou dit in het besluit willen opnemen en de officiële grenswijziging hierop willen laten wachten. In ieder geval is hij tegen de voorgestelde grenswijziging en prefereert de bovengemeentelijke regeling. De Theodoruspolder laat spreker buiten deze discussie. Het lid van Elzakker steunt het voorstel van het lid Moerbeek, dat dus inhoudt, dat akkoord wordt gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders behoudens de Noordgeest, dat grondgebied van de gemeente Halsteren dient te blijven.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 19