-6- Het lid Heijligers is blij, dat de raad met zijn besluit van 23 juli 1958 bereikt heeft, dat de Stichting "Vrederust" bij de gemeente Halsteren wordt gevoegd. Dit is inderdaad een winstpunt voor de gemeente. Daar tegenover staat, dat hij er zich niet mee kan verenigen, dat kostbare poldergrond achter de plattedijk bij de gemeente Bergen op Zoom wordt gedaan. Zo de stand van zaken momenteel ligtzuHai hierop toch geen woon wijken worden gebou\?d. Spreker is het verder met het gesprokene van het lid Bogers eens; hij zal ook onder protest vóór het voorstel van burgemeester en wethouders stemmen. Het lid van Elzakker heeft zijn standpunt, welke.hij in een eerder ge houden raadsvergadering heeft ingenomen, enigszins gewijzigd. Het heeft spreker bevreemd, dat de raad laatst alleen de zienswijze van Mr.Dr. van Haren heeft gehoord en er toen geen woord is gerept over het door Prof.Wieger Bruin uitgebracht advies. Tot op heden is dit advies nog niet ter sprake gekomen. Hij heeft dit advies, dat bij de raadsstukken ter inzage lag, doorgelezen. Hieruit blijkt, dat Prof. ffieger Bruin bij zijn eenmaal ingenomen standpunt blijft. Hij adviseert de nieuwe grens niet verder te laten lopen dan tot het Groenewoud en zo door naar Vrederust, zodat dus de Stichting Vrederust bij de gemeente Halsteren komt. Spreker vindt dit advies, dat door het lid Moerbeek in zijn uiteen zetting is verwerkt, zeer redelijk. Daarom sluit hij zich aan bij het voorstel van het lid Moerbeek. Verder wil hij een woord van dank richten tot de Stichting "Vrederust", die in deze haar medewerking heeft verleend en waaraan de raad mede zijn succes heeft te danken. Het lid Huijten heeft het woord "protest" al zoveel horen noemen, dat hij thans liever een besluit zag genomen, waarin volmondig tot uitdrukking kwam, dat de raad tegen elke grenswijziging is. De voorzitter releveert de vorige sprekers en merkt hierbij het volgende op: De derving van de inkomsten tengevolge van het verloren gaan van kost bare landbouwgronden is bij de verwerping van het voorstel tot wijziging van het uitbreidingsplan "Theodorushaven" breedvoerig besproken en is derhalve thans niet meer aan de orde; annexatie van de gehele gemeente brengt de eigenaren en pachters van gronden in de Theodoruspolder niet i5 Setere positie; Prof.-.leger Bruin adviseert wat Noordgeest betreft in andere zin dan het voorstel van burgemeester en wethouders; deze gaat echter nog verder zodat ik aanneem, dat de heren Moerbeek en van Elzakker in deze het advies van genoemde adviseur niet wensen te volgen. Spreker is er van overtuigd, dat niemand graag de Noordgeest wenst af te staan; zeer zeker zijn in den lande verschillende boven-gemeentelijVflj regelingen tot stand gekomen; dit geschiedt dan voor het behartigen van bepaalde gemeenschappelijke belangen doch wanneer een veelvoud van be- /_eerder langen een rol gaat spelen dan komt men op een punt, dat men/overgaat tot grenswijziging dan tot het treffen van een intercommunale~regeling; het initiatief voor grenswijziging is niet van de gemeente Halsteren uit gegaan; aan de raad wordt gevraagd zijn gevoelen kenbaar te maken omtrent de voorgestelde grenswijziging met ontwerp-regeling; men moet dus kenbaar maken of men zich al of niet met het voorgestelde kan verenigen; elke grondafstand zal niet con amore plaatsvinden maar nu slechts het gevoelen wordt gevraagd is er zijns inziens nog geen reden om dit onder protest te doen; om enigszins aan de gevoelen van de raad tegemoet te komen zou hij evenals in het besluit van 23 juli 1958 geen bezwaar hebben tegen opneming in het besluit van het woord "noodgedwongen"

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 18