IA -8- Het lid Lodders zegt, dat de raad thans voor een beslist stadium staat, ij wil gaarne het volgende opmerken en als zijn mening kenbaar maken: 1de grenswijziging is ongekend éénzijdig gericht; 2. het is niet te begrijpen, dat men durft te spreken van hoogwaardige grond in de Augustapolder, terwijl over de waarde van de grond in de Theodoruspolder niet wordt gerept. Zelfs mag in de Augustapolder geen huis worden gebouwd. HEILIG HUISJE. 3. het is niet te verwerken, dat de grond in de Auvergnepolder moet over gaan naar Bergen op Zoom; 4. met de beste wil is het niet in te zien, dat de grenswijziging zover moet insnijden in het vlees van Halsteren. Het lijkt er op, dat men persé de volle kilo moet hebben; 5. Bergen op Zoom kan nog jaren vooruit met woningbouw; Spreker is om al deze redenen £ersé tegen grenswijziging, doch véér een bovengemeentelijke regeling; 7. spreker is gaarne bereid aan de kant van de weg te gaan staan om de optocht van de moderne tijd voorbij te zien trekken, maar dan moet beslist de noodzaak hiervan ingezien worden; 8. spreker is in het uiterste geval vóór het voorstel van burgemeester en wethouders doch dan onder protest. Tenslotte wil hij nog inhaken op hetgeen het lid Baartmans zo juist heeft gezegd en wel, dat hij zeker bereid is Bergen op Zoom op te heffen uit zijn excentrische ligging, maar dan door middel van een boven-ge- meentelijke regeling. van Isselt heeft uit het gesprokene van de vorige raadsleden kunnen concluderen, dat zij niet geheel afwijzend tegenover de grenswijziging low11, i lammer> dat hij de raadsvergadering van 23 juli 1958 niet heeft bijgewoond. Spreker was toen nog geen raadslid. Ofschoon tegen afstand van elke m2 grond aan de gemeente Bergen op Zoom is, zou hij de oude" raadsleden willen verzoeken bij het raadsbesluit van 23 juli 1958 te persisteren. Het lid Lodders merkt op, dat hij niet gezegd heeft, dat hij vóór deze 1S: Daarbiï komt n°ë, dat hij wel tot de categorie "oude" u, gleden behoort, maar de raadsvergadering van 23 juli 1958 wegons om standigheden niet heeft kunnen bijwonen. Daarom voelt hij zich thans vrij man. J B°ger3.ziet de zaak zo> dat> ongeacht welk advies de raad zal uitbrengen en in een besluit zal vastleggen, de grenswijziging onherroe pelijk doorgaat. Het heeft dus geen zin breedvoerig over deze zaak te praten. De gemeente zal blij moeten zijn, met hetgeen zij door het raods- TCn P U11 1958 hee" ««wonnen.'loor besïïït M L'men heeft de raad gedaan wat ia zijn vermogen lag. Spreker is genegen voor het Het lid Nefs burgemeester en wethouders te stemmen, maar dan onder protest, en wethoufprft18 er,Vast.3an overtuigd, dat het college van burgemeester 1 ptrea h Sewikt en gewogen zal hebben, welk voorstel het ooi- mef w raa Za voorle^en om bot een verantwoorde gevoelsuiting te ko men. Wanneer spreker 's morgens een file fietsers naar Bergen op Zoom ziot ga^n om aldaar te gaan werken, dan durft spreker thans wel te zeggen, dot ongeveer 6o/o van de arbeidende Halsterenaren hun brood in Bergen op Zoom verdienen. Naar sprekers mening zal het advies van de raad geen gewicht 6 SChaal ieggen' h0e scherP dit 00k Sesteld z™ mogen zijnDe te ni^tJmnf+ng ga? w°r' men de verhouding met een nabuur-gemeen- q niet moet verslechteren. Daarom zal spreker met het voorstel van burgemeester en wethouders meegaan maar dan onder protest.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 17